ระบบควบคุมกำกับงบประมาณ (Plan and Project)

view

ระบบควบคุมกำกับติดตามตัวชี้วัด

view

ระบบบันทึกโปรแกรมพิเศษ BRO-PDHS

view

BRO-HRM

ระบบจัดการบุคลกร HRM-BRO

view

HDC-ON-CLOUD

ระบบรายงานและส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้ากระทรวง

view

R9HEALTH-SYSTEM

ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัด เขตสุขภาพที่ 9

view

SENDING DATA-REPORT

ระบบตรวจสอบการส่งฐานข้อมูลและข้อมูล 43 แฟ้ม Sync Data and 43 Files

view

OPBRO-REPORT

ระบบตรวจสอบข้อมูลพื้้นฐาน opbro
    

view

SYSTEMS AUDIT

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากฐานข้อมูล
 

view

SDATA-APPLICATION

โปรแกรม Sdata

view


Copyright © MIS-BRO Website Ver.2017