สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลบริการ กล่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำหรับยาแผนไทย    ขั้นตอนการขออนุญาตจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

                                                                   ขั้นตอนการขออนุญาตขายยา    ขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสำอางสำหรับผู้ประกอบการ ขั้นตอนขอยื่นผลิตอาหาร                                                                    ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล(คลินิก)

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

ข้อมูลบริการ

Download Click Download Download Download