Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
06 ธ.ค. 59 เอกสารขออนุมัติจัดตั้ง และการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ
12 ต.ค. 59 การจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๖๕ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๕๙ การขอขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๖๐
19 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
28 ก.ค. 59 Action Plan (Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
22 ก.ค. 59 แผนงบค่าเสื่อม ปี 2551-2559 จ.บุรีรัมย์ (แผนตั้งต้นดังเดิม)
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
30 พ.ย. 59 สไลด์และเอกสารประกอบการ conference แนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 30 พ.ย.59
30 พ.ย. 59 ตัวชี้วัดกระทรวง "รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559 "
15 พ.ย. 59 ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมลี้ลอย
15 พ.ย. 59 ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ โดย นพ. สสจ.บร.
14 พ.ย. 59 ตัวชี้วัด สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2560
11 พ.ย. 59 กำหนดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ ปี 2560
11 พ.ย. 59 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
07 พ.ย. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธาณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี
30 ต.ค. 59 ไฟล์นำเสนอ PA กระทรวงสาธารณสุข 30 ตัว ณ วันที่ 28 ต.ค.59
27 ต.ค. 59 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 96 ตัว ตัวชี้วัด PA 29 ตัว และตัวชีวัดการตรวจราชการ 43 ตัว ปี 2560 update 19/10/59
12 ต.ค. 59 แนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
11 ต.ค. 59 สรุป PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
11 ต.ค. 59 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระดับอำเภอ
03 ต.ค. 59 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2560 สำหรับ สสจ.
25 ก.ย. 59 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 สสจ.บุรีรัมย์
20 ส.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
11 ส.ค. 59สรุปผลการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556-2559" ในเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-65
08 ส.ค. 59เอกสารประกอบการอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
07 ส.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2559 รอบที่ 2
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
08 ธ.ค. 59 ไฟล์นำเสนอการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2560
02 ธ.ค. 59 แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวนา
29 พ.ย. 59 สถาณการณ์โรคไข้หวัดใหญ่(สัปดาห์ที่ 45 )และไข้เลือดออก(สัปดาห์ที่ 46) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
07 พ.ย. 59 รายชื่อผู้แทนพิจราณาตัวชี้วัดระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
04 พ.ย. 59 ประกาศจำหน่ายขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
04 พ.ย. 59 แบบสำรวจอาคารที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด
31 ต.ค. 59 สถาณการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 สัปดาห์ที่ 43
30 ต.ค. 59 ข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรี (เอกสาร สธ ๐๒๐๕.๐๖/ว ๘๘๓)
27 ต.ค. 59 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์
20 ต.ค. 59 ขอเชิญส่งข้อมูลกิจกรรม/โครงการ/ผลงานเด่น ของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ
17 ต.ค. 59 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ฉบับปรับปรุงเมื่อ 14/10/59
14 ต.ค. 59 นโยบาย 4 Excellence Strategy
04 ต.ค. 59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT.....
 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
17/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ รพ. บ้านกรวด
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหารพัสดุ รพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 114 เตียง รพ.คูเมือง
15/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น โรงพยาบาลนางรอง
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลคูเมือง
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น รพ.ละหานทราย
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง โรงพยาบาลนางรอง
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น โรงพยาบาลประโคนชัย
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลบ้านกรวด
27/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น โรงพยาบาลนางรอง (ประกาศยกเลิก (28 ก.ย. 2559)
27/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลคูเมือง (ประกาศยกเลิก (28 ก.ย. 2559)
27/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น รพ.ละหานทราย (ประกาศยกเลิก (28 ก.ย. 2559)
17/10/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 32 ห้อง โรงพยาบาลสตึก
13/10/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและอเนกประสงค์ รพ.แคนดง
11/10/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
10/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง โรงพยาบาลสตึก จ.บุรีรัมย์
10/10/59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยื จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
07/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.แคนดง
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
27/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รพ. แคนดง)
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
    NEXT......
 
 
 
 
 
 
บุคลากร
00
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)