Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ข่าวด่วน
   
05 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan ๑๑ สาขาหลัก ปี ๒๕๕๙ และ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) ๑๐ สาขาหลัก เขตสุขภาพที่ ๙
05 พ.ย. 58 รายละเอียด และ แบบฟอร์มจัดทำแผนงบลงทุน ปี 2560
04 พ.ย. 58 ประชุมชี้แจง แผนปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข ปี 59
29 ต.ค. 58 ข้อมูลงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและเงินเหลือจ่ายนำเข้าบอร์ดหลักฯ พิจราณา
20 ต.ค. 58 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
13 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุม การประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
09 ต.ค. 58 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
10 พ.ย. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2559
21 ต.ค. 58 แบบฟอร์มจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KPI Template) สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.บุรีรัมย์รีรัมย์
21 ต.ค. 58 แบบฟอร์มจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KPI Template) สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.บุรีรัมย์รีรัมย์
20 ต.ค. 58 ไฟล์แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับกลุ่มงานในสำงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
28 ก.ย. 58 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
29 สค. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 2
04 สค. 58 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2558 รอบที่ 2
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
30 พ..ย. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ สมัครสมาชิก กลุ่มไลน์ "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล"
30 พ..ย. 58 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอากาศหนาวเย็น
30 พ..ย. 58 รายละเอียดการรับสมัคร "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
30 พ..ย. 58 เกณฑ์การพิจราณา "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙"
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
20 พ..ย. 58 การบูรณาการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
05 พ..ย. 58 การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)
ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์
21 ก.ย. 58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
04 ก.ย. 58 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางวัล United Nation Public Service Award
03 ก.ย. 58 แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด
03 ก.ย. 58 ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล ๕
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
16/10/58 ประกาศราคากลาง รั่ว+ถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
16/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง รั่ว+ถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
16/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง รั่ว+ถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
16/10/58 ประกาศราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
16/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
16/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
02/10/58 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 ประกาศสอบ ราคาจ้างก่อสร้าง รั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
02/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
02/10/58 ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
01/10/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้อง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 ประกาศราคากลาง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้าง ก่อสร้าง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.นางรอง(ยกเลิกวันที่ 30 ก.ย. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
01/10/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต. หนองไม้งาม?
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.หนองไม้งาม?
01/10/58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.หนองไม้งาม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
25/09/58 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(เครื่องติดตามคลื่นหัวใจสัญญาณชีพและออกซิเจนในกระแสเลือด)
18/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)(และยกเลิกประกาศ วันที่ 3 ก.ย. 58)
04/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
03/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ยกเลิก)
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)