Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
21 พ.ค. 58 รายงานผล "การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง"
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์
21 พ.ค. 58 งบลงทุนค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557
14 พ.ค. 58 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ
link URL bps.moph.go.th/content/โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี
06 พ.ค. 58 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าเสื่อมและการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2551-2558
30 เม.ย. 58 การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558
23 เม.ย. 58 KPI Template 5 ตัวชี้วัด (ภาคบังคับ)
11 มี.ค. 58 คืนข้อมูลให้หน่วยบริการตาม Service Plan ภาพจังหวัด
25 ก.พ. 58 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ จำแนกตามวันที่ และโซน
  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓, ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (Update)
23 ก.พ. 58 Servive Plan ปี 2558 (Update)
19 ก.พ. 58 Servive Plan ปี 2558
11 ก.พ. 58 สำหรับแก้ไขและตรวจสอบ แผนค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม สปสช.) ปี 2558 จ.บุรีรัมย์?
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
04 เมย. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1
08 มีค. 58 แบบประเมินและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ.
26 ก.พ. 58 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     Update 28/02/2558
05 กพ. 58 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Template และแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อการตรวจสอบ
03 กพ. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2558 29 -30 มค. 58 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตาม
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตามสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
   
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
24 พ.ย. 57 ตัวอย่างการนำเสนอ power point ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ ๑๕ ด้านกระทรวงสาธารณสุข
14 พ.ย. 57 แก้ไขแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ปี 2558 (แก้ไขแหล่งงบประมาณ)
13 พ.ย. 57 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 13 พย. 57
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
14 พ.ค. 58 ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานส่วนกลางสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12
01 พ.ค. 58 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2558
23 เม.ย. 58 Download Font ft meuang ตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
09 เม.ย. 58 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙
24 มี.ค. 58 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 (สัปดาห์ที่ 11)
24 มี.ค. 58 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
23 มี.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 (ระบบสอบกลาง)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
19/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
19/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน)
30/04/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย ให้กับ รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 ประกาศยกเลิก สอบราคา, รายละเอียดการคำนวณ และราคากลาง และ TOR อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ประกาศยกเลิก วันที่ 17 และ 23 เมษายน 2558)
23/04/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
23/04/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ข้อมูลปรับปรุง)
17/04/58 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
17/04/58 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
17/04/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
02/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อด้ามกรอฟันชนิดความเร็วสูง
01/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
19/03/58 ประกาศสอบราคา รพ.ลำปลายมาศ, ห้วยราช
19/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุง รพ.สต. 4 แห่ง แบะปรับปรุงคลินิกวัณโรค รพ.ห้วยราช
19/03/58 รายละเอียด ต่อเติม รพ. ห้วยราช
19/03/58 รายละเอียดปรับปรุงอาคาร รพ.สต. อ.ลำปลายมาศ
12/03/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
12/03/58 ประกาศสอบราคา ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
12/03/58 ประกาศราคากลาง ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
12/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
11/03/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
12/02/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
04/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือทันตกรรม)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือทันตกรรม)
29/01/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย
16/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)