Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ข่าวด่วน
   
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
26 เม.ย. 59 แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม)ระดับสถานบริการ
21 เม.ย. 59 การรับมือป้องกันจากพายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ และอันตรายจากฟ้าผ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
18 มี.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกประเภท
17 มี.ค. 59 ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จัดตั้้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
16 มี.ค. 59 ขอให้สำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 23 มี.ค. 59)
10 มี.ค. 59 Slide ประชุม Service Plan 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไฟล์ที่-1 ไฟล์ที่-2 ไฟล์ที่-3
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
06 มิ.ย. 59 สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
24 พ.ค. 59 หนังสือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
27 เม.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการปี 2559
26 เม.ย. 59 สรุปผลการประเมิน PA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน ปี 59
26 มี.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
09 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2559
03 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
21 มิ.ย. 59 อนุมัติแผนขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ฯ
21 มิ.ย. 59 อนุมัติแผนใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน '๕๗ ฯ
21 มิ.ย. 59 การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย R2R
17 มิ.ย. 59 ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ฯ
16 มิ.ย. 59 เป้าหมายการปฏิรูป สาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน
14 มิ.ย. 59 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล ฯ
14 มิ.ย. 59 คุณลักษณะวัสดุทันตกรรมจัดซื้อร่วมระดับเขตปี 2560
14 มิ.ย. 59 สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
14 มิ.ย. 59 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
08 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
06 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือการพัฒนา ฯ
06 มิ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
01 มิ.ย. 59 แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
30 พ.ค. 59 สำรวจความต้องการขอรับบริจาคข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้
30 พ.ค. 59 ข้อความสำหรับจัดทำป้ายรองรับ AEC ในโรงพยาบาล
24 พ.ค. 59 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง วาตภัย และน้ำท่วม
24 พ.ค. 59 การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและน้ำท่วม
23 พ.ค. 59 ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
19 พ.ค. 59 แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภา
18 พ.ค. 59 ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมประกวดและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ
16 พ.ค. 59 โครงการบ้านประชารัฐ
04 พ.ค. 59 การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
04 พ.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
03 พ.ค. 59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 9
29 เม.ย. 59 การป้องกันและบันเทาสาธารณภัย แจ้งว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศจะแปรปรวน ช่วง ๒๘ เม.ย. ๕๙- ๑ พ.ค. ๕๙
25 เม.ย. 59 เอกสารประกอบการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" (ครูนะ)
25 เม.ย. 59 แจ้งเลื่อนการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
01 เม.ย. 59 การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) จำลอง
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
21/06/59 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
21/06/59 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
21/06/59 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 30 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 60 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 90 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ. ที่เช่าเครื่องอย่างเดียว)
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.โนนดินแดง
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.ปะคำ
30/05/59 ประกาศราคากลางแพทย์แผนไทยพุทไธสง
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น รพ.ละหายทราย
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ รพ.โนนดินแดง
30/05/59 รายงานผลการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขถาพและอเนกประสงค์ รพ.ปะคำ
30/05/59 รายงานผลการพิจารณา อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น รพ.พุทไธสง
30/05/59 รายงานผลการพิจารณาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
27/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
27/05/59 รายละเอียดคำนวณราคากลาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.ห.นองกี่
27/05/59 ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
03/02/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/01/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)