Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ข่าวด่วน
   
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
26 เม.ย. 59 แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม)ระดับสถานบริการ
21 เม.ย. 59 การรับมือป้องกันจากพายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ และอันตรายจากฟ้าผ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
18 มี.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกประเภท
17 มี.ค. 59 ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จัดตั้้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
16 มี.ค. 59 ขอให้สำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 23 มี.ค. 59)
10 มี.ค. 59 Slide ประชุม Service Plan 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไฟล์ที่-1 ไฟล์ที่-2 ไฟล์ที่-3
04 ก.พ. 59 อนุมัติงบสนับสนุนค่าบริการทางแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) ปี 2559
04 ก.พ. 59 แบบสำรวจที่พักอาศัย รพ./สสอ./รพ.สต. (ปรับปรุงข้อมูลใหม่)
28 ม.ค. 59 แผนงบค่าบริการฯ (งบค่าเสื่อม) 10%และ90% ปี 2559 จ.บุรีรัมย์ ปรับส่งใหม่
25 ม.ค. 59 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
19 ม.ค. 59 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการ ฯ"
13 ม.ค. 59 แก้ไข งบค่าเสื่อม 90%
12 ม.ค. 59 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล
12 ม.ค. 59 ขอ Special(เฉพาะเจาะจง) และใบเสนอราคา 3 บริษัท ครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี '60 (ส่ง 13 มกราคม 2559)
07 ม.ค. 59 แบบรายงาน KPI 5 สาขาหลัก รับตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2559
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
27 เม.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการปี 2559
26 เม.ย. 59 สรุปผลการประเมิน PA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน ปี 59
26 มี.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
09 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2559
03 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
04 พ.ค. 59 การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
04 พ.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
03 พ.ค. 59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 9
29 เม.ย. 59 การป้องกันและบันเทาสาธารณภัย แจ้งว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศจะแปรปรวน ช่วง ๒๘ เม.ย. ๕๙- ๑ พ.ค. ๕๙
25 เม.ย. 59 เอกสารประกอบการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" (ครูนะ)
25 เม.ย. 59 แจ้งเลื่อนการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
01 เม.ย. 59 การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) จำลอง
25 มี.ค. 59 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีพายุฤดูร้อน ในบางพื้นที่
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๕ - ๗ องศาเซลเซียส
22 มี.ค. 59 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2559 (โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์)
22 มี.ค. 59 แจ้งเลื่อนประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
10 มี.ค. 59 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อันเกิดจากพายุฤดูร้อน
03 มี.ค. 59 บัยชีนวัตกรรมไทย(ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙)
03 มี.ค. 59 ขอเชิญสมัครรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
29 ก.พ. 59 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟตืแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
29 ก.พ. 59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๙
12 ก.พ. 59 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
12 ก.พ. 59 สำนักวิชาการสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระยยสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณวิจัย
08 ก.พ. 59 การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
02 ก.พ. 59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
03/02/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/01/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
25/09/58 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(เครื่องติดตามคลื่นหัวใจสัญญาณชีพและออกซิเจนในกระแสเลือด)
18/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)(และยกเลิกประกาศ วันที่ 3 ก.ย. 58)
04/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
03/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ยกเลิก)
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)