Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
18 ก.ย. 57 แผนคำขอปี ๕๘-๖๐
18 ก.ย. 57 ตรวจสอบรายการงบ 16% ที่ได้และไม่ได้รับอนุมัติ(20 % กระทรวง)‏
18 ก.ย. 57 อนุมัติแล้ว งบลงทุน ปี 2558
18 ก.ย. 57 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณข้อเสนอตามมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรฐกิจปี 2557 "Update 11.07 น."
17 ก.ย. 57 อนุมัติแล้ว งบค่าเสื่อม 20% กระทรวง
10 ก.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 19 2557
09 ก.ย. 57 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการสาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๗)
02 ก.ย. 57 แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม (ขณะเกิดภัย)
27 ส.ค. 57 Download เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง "งบค่าเสื่อม"
ประชุม วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 , เวลา 10.00 น. ณ ห้องคุ้มครองผู้บริโภคเดิม
25 ส.ค. 57 การกำกับติดตามการใช้งบค่าเสื่อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ลงมา
05 ส.ค. 57 รายงานงบลงทุน ปี 2551 - 2557
29 ก.ค. 57 รวมองค์ความรู้ ตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี
29 ก.ค. 57 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล การบริหารเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาร 2551 - 2557
04 ก.ค. 57 ตัวแบบระบบบริหารจัดการ เพื่อสันติสุขที่ทรงประสิทธิภาพ
02 มิ.ย. 57 Update (ของวันที่ 17 มี.ค. 57) งบลงทุน(ค่าเสื่อม) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์
23 พ.ค. 57 ขอให้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง
22 พ.ค. 57 รายชื่อ รพ.สต. ขอรับ CF
27 ก.พ. 57 รายการยาใน Service Plan
24 ก.พ. 57 การดำเนินงาน Service Plan ปี 57
16 ก.พ. 57 ข้อมูลหน้า web page ได้รับการแก้ไขแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ใช้ Website ทราบ
03 ก.พ. 57 Update 23 ม.ค. วาระประชุมใหญ่ ปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.บร.
28 ม.ค. 57 ข้้อท้วงติง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
06 ม.ค. 57 แผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ทุกโรงพยาบาล
02 ม.ค. 57 สรุปสภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
05 ก.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 2Update 17.51 น.
07 ส.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
28 ก.ค. 57 Updateกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
28 ก.ค. 57 Updateระเบียบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
21 ก.ค. 57 Power Point ประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2557
  Part 1         Part 2         Part 3         Part 4         Click Downloads
18 มิ.ย. 57 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณะสุข รอบที่ 1
17 มิ.ย. 57 แนวทางการรับ การตรวจประเมินรอบที่ 2
20 พ.ค. 57 กำหนดการ นิเทศงาน รอบที่ 2 / 2557
เวลา 11.05 น. Updateผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ **ดูที่ เวลาปรับปรุงข้อมูล ยืนยันข้อมูล
22 เม.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1
13 มี.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ
08 ม.ค. 57 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     FINAL
27 ธ.ค. 56 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข
25 ธ.ค. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
03 ก.ย. 57 แนวทางการดำเนินงาน ไวรัสอีโบลา
01 ก.ย. 57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
25 ส.ค. 57 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานตามภารกิจ การสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์
เพื่อการปฏิรูป กระทรวงมหาดไทย
14 ส.ค. 57 จัดตั้งโครงสร้างรูปแบบการปกครองท้องที่ ตำบล หมู่บ้าน "ตำบลสันติสุข" (ดุสิตธานี)
08 ก.ค. 57 การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการ CM Model
03 ก.ค. 57 แจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ
19 มิ.ย. 57 ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
เพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2557
03 มิ.ย. 57 แจ้งข้อมูลเว็บไซด์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
29 พ.ค. 57 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลังและการประกันสุขภาพประจำเขตบริการด้านสุขภาพ
14 พ.ค. 57 การจัดทำสรุปแผนงานโครงการประจำปี 2557
  หมายเหตุ :: ส่ง ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้
  ขอให้สถานบริการทุกแห่งจัดทำสรุป แผนงานโครงการประจำปี 2557 จัดส่งให้ สสอ. เป็นผู้รวบรวม และส่งให้ สสจ.บร.
12 พ.ค. 57 แนวทางและแบบฟอร์มงบลงทุน ปี 58 - 60 (โปรดศึกษารายละเอียด)
17 เม.ย. 57 โปสเตอร์ประชาสัมพันงานมหกรรมปฐมภูมิ เขต นครชัยบุรินทร์
09 เม.ย. 57 ประชาสัมพันงานมหกรรมปฐมภูมิ เขต นครชัยบุรินทร
02 เม.ย. 57 แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A H1N1 / 2009
31 มี.ค. 57 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 สัปดาห์ที่ 52 (wk12)
31 มี.ค. 57 คู่มือแพทย์และบุคคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื่อไข้หวัดใหญ
17 มี.ค. 57 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
27 ก.พ. 57 ข้อมูลประกอบการอุธรณ์
10 ก.พ. 57 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ 2556
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ"
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ "เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน"
09/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า"
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/08/57 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
26/08/57 ประกาศร่าง TOR ซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ
22/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
22/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
21/08/57 แบบแนบราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการหลังใหม่
21/08/57 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการหลังใหม่ จำนวน 2 รายการ
20/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
20/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
20/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
13/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม จำนวน 4 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/57 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ และ การเปิดเผยราคากลางการจ้างติดตั้ง
30/07/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดทัตกรรม จำนวน 2 ชุด
30/07/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดทัตกรรม จำนวน 4 ชุด
30/07/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ
22/07/57 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาโพธิ์
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบต่างๆ
13/06/57 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ไร้สายระยะไกล
09/06/57 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน
09/06/57 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิทย
02/05/57 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/04/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
     
11/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
10/06/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย)
22/05/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงห์
04/03/57 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ) โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
20/01/57 ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศชั้น 1 แบบ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
และ พนักงานประจำรถ จำนวน 8 คัน
10/10/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

1.ขอเชิญประชุมซ้อมแผน "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2012"

                                                Click Download

2. ขอเชิยเข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
     เพื่อจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost หน่วยบริการ สสจ.บร.
     ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 2557
          1. แบบฟอร์มตอบรับการประชุม      Click Download
          2. ตารางการประชุม           Click Download

3. Download เอกสารในการประชุมในวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาClick
(เรื่อง รณรงค์ วัคซีน DT)

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
16 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)