Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
15 ธ.ค. 57 บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
12 ธ.ค. 57 แจ้งจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ฯปี 58 ,ฟอร์มคำขอแผนและแนวทางฯ
01 ธ.ค. 57 งบ 16 %และแผนพัฒนา 3 ปีและ รายการครุภัณฑ์
27 พ.ย. 57 ตรวจสอบงบค่าเสื่อมที่ยังไม่ดำเนินการ
24 พ.ย. 57 ส่งข้อมูลงบค่าเสื่อมตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557 สันที่ 5 ส.ค. 57
12 พ.ย. 57 รายงานการประชุม อปสข. ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 16 ก.ย. 57 และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พ.ย. 57
10 พ.ย. 57 รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรในงบลงทุน ปี 2558 , งบ 20% กระทรวง และ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2557
10 พ.ย. 57 แบบฟอร์มจัดทำแผน รับ-จ่าย ระดับ รพ.สต. ปี 2558
10 พ.ย. 57 แบบฟอร์มงบลงทุนปี 59 ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลใหม่ ณ. เวลา 15.50 น.)
10 พ.ย. 57 ร่างงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ฯ ปี 2557 จ.บุรีรัมย์ ที่คาดว่าจะได้รับ
10 พ.ย. 57 ร่างกรอบแนวทางงบลงทุนปี 59 วันที่ 8 พ.ย. 57 แก้ไข
04 พ.ย. 57 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานฯปีงบประมาณ 2558?
22 ต.ค 57 แจ้งจัดสรรงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
21 ต.ค 57 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ (วันท ี่20 ตุลาคม 2557)
17 ต.ค 57 ปรับแก้รายละเอียด Templet ตัวชี้วัดปี 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)
15 ต.ค 57 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
06 ต.ค 57 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ.บุรีรัมย์
03 ต.ค 57 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 ก.ย. 2557
01 ต.ค 57 คำขอขาขึ้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557?
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตาม
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตามสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
   
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
24 พ.ย. 57 ตัวอย่างการนำเสนอ power point ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ ๑๕ ด้านกระทรวงสาธารณสุข
14 พ.ย. 57 แก้ไขแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ปี 2558 (แก้ไขแหล่งงบประมาณ)
13 พ.ย. 57 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 13 พย. 57
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
19 ธ..ค. 57 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSC_Award
17 ธ..ค. 57 ปรับเปลี่ยนเวลาการให้ JE
24 ต.ค. 57 ขอระงับการให้บริการจัดเก็บเว็บไซด์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. ระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
16 ต.ค. 57 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้ธรรมนูญ หมู่บ้าน / ชุมชนเมือง ๙ ด(วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
02 ต.ค. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
03 ก.ย. 57 แนวทางการดำเนินงาน ไวรัสอีโบลา
01 ก.ย. 57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบ้านด่าน
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ)
18/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
18/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
17/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงเอวและดึงคอ)
12/12/57 ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุง รพ.นาโพธิ์
12/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุง รพ.นาโพธิ์
12/12/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุง รพ.นาโพธิ์
08/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต รพ.นางรอง
09/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 หลัง รพ.บ้านด่าน
08/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ)
08/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องรักษาด้วยความร้อนลึกใช้คลื่นช็อตเวฟพร้อมอุปกรณ์)
08/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด)
03/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ลำปลายมาศ
02/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคาร รพ.ละหานทราย
28/11/57 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
27/11/57 ประกาศราคากลาง รพ.ลำปลายมาศ (ยกเลิก 19/11/57ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ)
27/11/57 ประกาศราคากลาง รพ.นางรอง (ปรับปรุง 20/11/57ประกาศราคากลาง อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์)
27/11/57 ประกาศราคากลาง รพ.บ้านด่าน (ปรับปรุง 20/11/57ประกาศราคากลาง การก่อสร้างอาคารให้กับ รพ.บ้านด่าน จำนวน 2 หลัง)
27/11/57 ประกาศร่าง TOR รพ. ลำปลายมาศ
27/11/57 ประกาศปรับปรุงร่าง TOR รพ. บ้านด่าน
27/11/57 ประกาศปรับปรุงร่าง TOR รพ. นางรอง
26/11/57 ประกาศราคากลาง การจ้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด รพ.ละหานทราย
26/11/57 ประกาศร่าง TOR การจ้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด รพ.ละหานทราย
25/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
25/11/57 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ Update วันที่ 21 พ.ย. 57
24/11/57 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
20/11/57 ประกาศราคากลาง การก่อสร้างอาคารให้กับ รพ.บ้านด่าน จำนวน 2 หลัง
20/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ. บ้านด่าน
20/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ. บ้านด่าน
20/11/57 ประกาศร่าง TOR การก่อสร้างอาคารให้กับ รพ.บ้านด่าน จำนวน 2 หลัง
20/11/57 ประกาศราคากลาง อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
20/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
20/11/57 ประกาศร่าง TOR อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
19/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. บ้านปลื้ม อ.ประคำ
19/11/57 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
19/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
19/11/57 ประกาศร่าง TOR การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
18/11/57 ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
17/11/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
14/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. โคกสัมพันธ์ อ.ประโคนชัย
11/11/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือด)
11/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. หนองโพรง
07/11/57 ประกาศร่าง TOR สอ. บ้านปลื้ม
07/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง สอ. บ้านปลื้ม
07/11/57 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคาร สอ. บ้านปลื้ม
06/11/57 ประกาศร่าง TOR รพ.สต. โคกสัมพันธ์
06/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง รพ.สต. โคกสัมพันธ์
06/11/57 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคาร รพ.สต. โคกสัมพันธ
05/11/57 ประกาศร่าง TOR สถานีอนามัย หนองโพรง อ.เมือง
05/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง สถานีอนามัย หนองโพรง อ.เมือง
05/11/57 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย หนองโพรง อ.เมือง
03/11/57 เปิดเผยราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย
03/11/57 ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ร.พ.พุทไธสง (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำอัตโนมัติ)
12/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ร.พ.พุทไธสง
11/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
10/06/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย)
22/05/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงห์
04/03/57 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ) โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
20/01/57 ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศชั้น 1 แบบ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
และ พนักงานประจำรถ จำนวน 8 คัน
10/10/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
----57
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)