Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๖๕ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๕๙ การขอขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๖๐
19 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
28 ก.ค. 59 Action Plan (Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
22 ก.ค. 59 แผนงบค่าเสื่อม ปี 2551-2559 จ.บุรีรัมย์ (แผนตั้งต้นดังเดิม)
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
25 ก.ย. 59 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 สสจ.บุรีรัมย์
20 ส.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
11 ส.ค. 59สรุปผลการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556-2559" ในเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-65
08 ส.ค. 59เอกสารประกอบการอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
07 ส.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2559 รอบที่ 2
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
28 ก.ย. 59 แจ้งสรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
26 ก.ย. 59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
26 ก.ย. 59 มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
22 ก.ย. 59 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
22 ก.ย. 59 นโยบายการดำเนินงานและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
12 ก.ย. 59 ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ ปี 2560-2564
26 ส.ค. 59 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
11 ส.ค. 59 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบ 2559
10 ส.ค. 59 การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
04 ส.ค. 59 การขยายเวลาส่งบทความหรือเรียงความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี"
27 ก.ค. 59 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก
27 ก.ค. 59 การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
15 ก.ค. 59 ผลการคัดเลือก ผลงานวิชาการ เขต 9 ปี 2559
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
12 ก.ค. 59 เรื่อง "ส่งสำเเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
07 ก.ค. 59 ฐานข้อมูลประชากรที่ อายุ 100 ปี ขึ้นไป
07 ก.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
22/09/59 คุณลักษณะวัสดุทัตกรรมหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10
22/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์หัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10
22/09/59 รายละเอียดราคากลางว้สดุทันตกรรมหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10
22/09/59 คุณลักษณะวัสดุทันตกรรมเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
22/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
22/09/59 รายละเอียดราคากลางเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
20/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
19/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซ๊ซี ฯ
19/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
19/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
19/09/59 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14/09/59 คุณลักษณะหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10 (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
14/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10 (ประกาศยกเลิก 20 ก.ย. 2559)
14/09/59 รายละเอียดราคากลางหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10 (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
14/09/59 คุณลักษณะเข็มฉีดยา (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
14/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารเข็มฉีดยา (ประกาศยกเลิก 20 ก.ย. 2559)
14/09/59 รายละเอียดราคากลางเข็มฉีดยา (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
08/09/59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
07/09/59 ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย
07/09/59 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างรักษาความปลอดภัย
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
27/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รพ. แคนดง)
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)