Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
11 มี.ค. 58 คืนข้อมูลให้หน่วยบริการตาม Service Plan ภาพจังหวัด
25 ก.พ. 58 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ จำแนกตามวันที่ และโซน
  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓, ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (Update)
23 ก.พ. 58 Servive Plan ปี 2558 (Update)
19 ก.พ. 58 Servive Plan ปี 2558
11 ก.พ. 58 สำหรับแก้ไขและตรวจสอบ แผนค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม สปสช.) ปี 2558 จ.บุรีรัมย์?
09 ก.พ. 58 ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ขอที่พักอาศัยงบลงทุนปี 59 ส่งพรุ่งนี้?
09 ก.พ. 58 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1
06 ก.พ. 58 กำหนดการตรวจราชการ ฯ และรายชื่อผู้ นิเทศ ฯ รอบที่ 1
05 ก.พ. 58 แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
05 ก.พ. 58 เอกสารประกอบการประชุม ตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558
30 ม.ค. 58 แบบฟอร์มข้อมูล รถยนต์ -รถจักรยานยนต
29 ม.ค. 58 ขอข้อมูลเพิ่มในรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปี 2559 เพิ่มเติม?
15 ม.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
13 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
08 ม.ค. 58 กำหนดการและแนวทางการนิเทศงานกรณีพิเศษ (Coaching) ประจำปี 2558
08 ม.ค. 58 กำหนดการ การมอบประกาศนียบัตรแกผู้สำเร็จการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
08 มีค. 58 แบบประเมินและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ.
26 ก.พ. 58 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     Update 28/02/2558
05 กพ. 58 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Template และแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อการตรวจสอบ
03 กพ. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2558 29 -30 มค. 58 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตาม
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตามสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
   
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
24 พ.ย. 57 ตัวอย่างการนำเสนอ power point ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ ๑๕ ด้านกระทรวงสาธารณสุข
14 พ.ย. 57 แก้ไขแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ปี 2558 (แก้ไขแหล่งงบประมาณ)
13 พ.ย. 57 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 13 พย. 57
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
24 มี.ค. 58 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 (สัปดาห์ที่ 11)
24 มี.ค. 58 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
23 มี.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 (ระบบสอบกลาง)
16 มี.ค. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา(ต่อ)
12 มี.ค. 58 แจ้งแนวทางขอรับรางวัล United nations Public Service Award
11 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน
06 มี.ค. 58 ขอเชิญชวนบุคคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวด ๑๐๘
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
06 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมประกวดผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
13 ก.พ. 58 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสำคัญที่ภูมิใจ
12 ก.พ. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา
04 ก.พ. 58 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย
23 ธ..ค. 57 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
19 ธ..ค. 57 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSC_Award
17 ธ..ค. 57 ปรับเปลี่ยนเวลาการให้ JE
24 ต.ค. 57 ขอระงับการให้บริการจัดเก็บเว็บไซด์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. ระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
16 ต.ค. 57 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้ธรรมนูญ หมู่บ้าน / ชุมชนเมือง ๙ ด(วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
02 ต.ค. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
03 ก.ย. 57 แนวทางการดำเนินงาน ไวรัสอีโบลา
01 ก.ย. 57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
01/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
19/03/58 ประกาศสอบราคา รพ.ลำปลายมาศ, ห้วยราช
19/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุง รพ.สต. 4 แห่ง แบะปรับปรุงคลินิกวัณโรค รพ.ห้วยราช
19/03/58 รายละเอียด ต่อเติม รพ. ห้วยราช
19/03/58 รายละเอียดปรับปรุงอาคาร รพ.สต. อ.ลำปลายมาศ
12/03/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
12/03/58 ประกาศสอบราคา ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
12/03/58 ประกาศราคากลาง ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
12/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
11/03/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
06/03/58 ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารทันตกรรม (ข้อมูลปรับปรุง)
06/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม (ข้อมูลปรับปรุง)
06/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม (ข้อมูลปรับปรุง)
06/03/58 ประกาศยกเลิก สอบราคา, รายละเอียดการคำนวณ และราคากลาง ปรับปรุงอาคารทันตกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ของประกาศหน้า เวปไซด์ สสจ.บร. วันที่ 2 มีนาคม 2558
02/03/58 ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารทันตกรรม
02/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม
02/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม
25/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รถพยาบาล-รถตู้)
24/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
16/02/58 ประกาศร่าง TOR ซื้อรถพยาบาล(รถตู้)
16/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
11/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
(เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่)
27/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
26/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า)
26/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด)
23/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
12/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
12/02/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
04/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือทันตกรรม)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือทันตกรรม)
29/01/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย
16/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)