Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
23 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 9 และกำหนดการประชุม
08 มิ.ย. 60 ทบทวนสาเหตุการตาย จังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
23 พ.ค. 60 ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health)
03 พ.ค. 60 การสำรวจข้อมูลจำนวนห้องพิเศษ พร้อมจำนวนเตียง (ฉบับเพิ่มเติม)
18 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลการตายให้มีคุณภาพ ปี 2560 บร 0032.002/ว6181
ลว 5 เมษายน 2560 (สำหรับที่ว่าการอำเภอและเทศบาล)
09 มี.ค. 60 การลงข้อมูลสาเหตุการตาย จ.บุรีรัมย์ ปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4)
08 มี.ค. 60 ข้อมูลการตายของประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลจาก สนย.)
30 ม.ค. 60 อนุมัติขอใช้เงินเหลือจ่าย ปี 2558 ลงไป และอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายการ ปี 2560
26 ม.ค. 60 แบบรายงาน KPI 5 สาขา ปี 2560
12 ม.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 18 สาขา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบ' 60
30 ธ.ค. 59 อนุมัติแผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม ปี 2560 (10%+90%)) ณ. 20 ธันวาคม 2559
30 ธ.ค. 59 10 %+90% มี 5 ไฟล์ โปรด Download ให้ครบนะครับ (Files-1     Files-2     Files-3     Files-4     Files-5)
06 ธ.ค. 59 เอกสารขออนุมัติจัดตั้ง และการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
14 ก.ค. 60 ไฟล์นำเสนอ/สรุป การตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปี 60 จังหวัดบุรีรัมย์ 11-12 ก.ค.60
26 มิ.ย. 60 ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ของ สตป. และ PA รวมทั้ง Templete และแบบ ตก. ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
19 พ.ค. 60 ไฟล์นำเสนอ Service plan 5 สาขา (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
04 เม.ย. 60 ไฟล์การประชุมโครงการพัฒนาระบบการศึกษาข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE: Life Expectancy) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE: Health-Adjusted Life Expectancy)
18 มี.ค. 60 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รอบที่ 1
03 มี.ค. 60 ไฟล์นำเสนอ/สรุป การตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปี 60 จังหวัดบุรีรัมย์ 1-3 มี.ค.60
01 ก.พ. 60 การแก้ไขรายละเอียดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ณ 17 มกราคม 2560
26 ม.ค. 60 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (performance Agreement : PA ปี 60
19 ม.ค. 60 ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง การอบรม Coaching วันที่ 12-13 มกราคม 2560
Files 1, Files 2
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
17 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)"
13 ก.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาต
04 ก.ค. 60 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
26 มิ.ย. 60 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านโยบาย
และยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
26 มิ.ย. 60 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐)
14 มิ.ย. 60 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10(เอกสารลงวันที่ 22 พ.ค. 2560)
14 มิ.ย. 60 ขอความอนุเคราะหฺ์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การประกวดคลิบวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรร"
14 มิ.ย. 60 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
01 มิ.ย. 60 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐
01 มิ.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการผประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๐
30 พ.ค. 60 ข้อความสำหรับจัดทำป้ายรองรับ AEC ในโรงพยาบาล
29 พ.ค. 60 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10
29 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัมนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4
26 พ.ค. 60 แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำท่วม (ขณะเกิดภัย)
18 พ.ค. 60 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
17 พ.ค. 60 ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
17 พ.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การประกวดคลิบวีดีโอ หัวข้อ
"การมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์"
09 พ.ค. 60 การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
03 พ.ค. 60 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขต 9
01 พ.ค. 60 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐
 
  NEXT.....

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
30 ธ.ค. 59 ขอสั่งการ นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๕๓๐-๑๖.๓๐ น.
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT.....

 
 

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

***
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
19/04/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องซักผ้า ๑๒๕ ปอนด์) จำนวน 1 รายการ
22/03/60 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง,
30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รพ.พุทไธสง)
17/03/60 เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 265 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
บุคลากร
00
     
13/07/2560 ประกาศรับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานเปล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพช.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
27/03/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)