Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
09 ต.ค. 58 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา
30 ก.ย. 58 แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2559
30 ก.ย. 58 แนวทางการจัดเงิน Fixed Cost โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2557
28 ก.ย. 58 การขอขยายเวลาการดำเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
สำหรับบริหารระดับประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
28 ก.ย. 58 การอนุมัติการใช้เงินตามแผนขอสนับสนุนงบค่าเสื่อม ปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
28 ก.ย. 58 การกำกับติดตามงบค่าเสื่อม ปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
14 ก.ย. 58 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและใช้เงินเหลื่อจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2557
04 ก.ย. 58 แผนการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดบุรีรัมย์ (งบค่าเสื่อม)
31 ส.ค. 58 การจัดทำ planfin ปี 2559
04 ส.ค. 58 การกำกับติดตามงบค่าเสื่อม ปี 51-58 (Download-1) (Download-2)
03 ส.ค. 58 เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๒"
20 ก.ค. 58 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุนบดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน
การเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน ปี 2559 - 2561
16 ก.ค. 58 "ร่าง คู่มือสำหรับประชาชนฯ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
28 ก.ย. 58 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
29 สค. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 2
04 สค. 58 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2558 รอบที่ 2
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
04 เมย. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1
08 มีค. 58 แบบประเมินและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ.
26 ก.พ. 58 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     Update 28/02/2558
05 กพ. 58 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Template และแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อการตรวจสอบ
03 กพ. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2558 29 -30 มค. 58 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
////////////  
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
////////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
21 ก.ย. 58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
04 ก.ย. 58 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางวัล United Nation Public Service Award
03 ก.ย. 58 แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด
03 ก.ย. 58 ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล ๕
31 ส.ค. 58 การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย์ (NRMS) และการเปิดเผยรานงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สูาสาธารณะ
26 ส.ค. 58 การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
17 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมวิธืติดตั้งและเข้าใช้วารสารออนไลน
17 ส.ค. 58 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ
07 ส.ค. 58 เพลงและเนื้อร้อง สำหรับขับร้องในการรับเสด็จฯ หน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 21 ส.ค.. 2558
06 ส.ค. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา(ต่อ)
03 ส.ค. 58 ผลการจัดเก็บ จปฐ ปี 2558 รายอำเภอ
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
02/10/58 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 ประกาศสอบ ราคาจ้างก่อสร้าง รั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
02/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
02/10/58 ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
01/10/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้อง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 ประกาศราคากลาง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้าง ก่อสร้าง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.นางรอง(ยกเลิกวันที่ 30 ก.ย. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
01/10/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต. หนองไม้งาม‏
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.หนองไม้งาม‏
01/10/58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.หนองไม้งาม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
18/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)(และยกเลิกประกาศ วันที่ 3 ก.ย. 58)
04/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
03/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ยกเลิก)
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)