Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
12 ต.ค. 59 การจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๖๕ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๕๙ การขอขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๖๐
19 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
28 ก.ค. 59 Action Plan (Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
22 ก.ค. 59 แผนงบค่าเสื่อม ปี 2551-2559 จ.บุรีรัมย์ (แผนตั้งต้นดังเดิม)
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
18 ต.ค. 59 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 96 ตัว ตัวชี้วัด PA 29 ตัว และตัวชีวัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 43 ตัว ปี 2560
14 ต.ค. 59 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12 ต.ค. 59 แนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
11 ต.ค. 59 สรุป PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
11 ต.ค. 59 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระดับอำเภอ
03 ต.ค. 59 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2560 สำหรับ สสจ.
25 ก.ย. 59 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 สสจ.บุรีรัมย์
20 ส.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
11 ส.ค. 59สรุปผลการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556-2559" ในเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-65
08 ส.ค. 59เอกสารประกอบการอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
07 ส.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2559 รอบที่ 2
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
20 ต.ค. 59 ขอเชิญส่งข้อมูลกิจกรรม/โครงการ/ผลงานเด่น ของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ
17 ต.ค. 59 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ฉบับปรับปรุงเมื่อ 14/10/59
14 ต.ค. 59 นโยบาย 4 Excellence Strategy
04 ต.ค. 59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
28 ก.ย. 59 แจ้งสรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
26 ก.ย. 59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
26 ก.ย. 59 มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
22 ก.ย. 59 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
22 ก.ย. 59 นโยบายการดำเนินงานและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
12 ก.ย. 59 ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ ปี 2560-2564
26 ส.ค. 59 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
11 ส.ค. 59 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบ 2559
10 ส.ค. 59 การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
04 ส.ค. 59 การขยายเวลาส่งบทความหรือเรียงความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี"
27 ก.ค. 59 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก
27 ก.ค. 59 การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
15 ก.ค. 59 ผลการคัดเลือก ผลงานวิชาการ เขต 9 ปี 2559
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
12 ก.ค. 59 เรื่อง "ส่งสำเเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
07 ก.ค. 59 ฐานข้อมูลประชากรที่ อายุ 100 ปี ขึ้นไป
07 ก.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
17/10/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 32 ห้อง โรงพยาบาลสตึก
13/10/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและอเนกประสงค์ รพ.แคนดง
11/10/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
10/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง โรงพยาบาลสตึก จ.บุรีรัมย์
10/10/59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยื จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
07/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.แคนดง
30/09/59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
30/09/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร สสจ. 1 ชั้น สสจ.บร.
30/09/59 ประกาศสอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย
30/09/59 ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.สตึก จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สนง.สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สนง.สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล.สนง.สาธารณสุขอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศประกวดราคาซื้อหัวขูดหินน้ำลายชนิด P10 (P10 scaler tip)
30/09/59 ประกาศประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาทางทันตกรรม (Dental needle) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกสื (E-bidding
)
29/09/59 ใบแจ้งราคาและปริมาณงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย
29/09/59 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนน คสล. สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย
29/09/59 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย
29/09/59 ใบแจ้งราคาและปริมาณงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย
29/09/59 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
29/09/59 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
27/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รพ. แคนดง)
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)