Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
19 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
28 ก.ค. 59 Action Plan (Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
22 ก.ค. 59 แผนงบค่าเสื่อม ปี 2551-2559 จ.บุรีรัมย์ (แผนตั้งต้นดังเดิม)
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
26 เม.ย. 59 แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม)ระดับสถานบริการ
21 เม.ย. 59 การรับมือป้องกันจากพายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ และอันตรายจากฟ้าผ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
18 มี.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกประเภท
17 มี.ค. 59 ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จัดตั้้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
16 มี.ค. 59 ขอให้สำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 23 มี.ค. 59)
10 มี.ค. 59 Slide ประชุม Service Plan 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไฟล์ที่-1 ไฟล์ที่-2 ไฟล์ที่-3
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
20 ส.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
11 ส.ค. 59สรุปผลการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556-2559" ในเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-65
08 ส.ค. 59เอกสารประกอบการอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
07 ส.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2559 รอบที่ 2
21 ก.ค. 59 ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 59 รอบที่ 2/2559
06 มิ.ย. 59 สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
24 พ.ค. 59 หนังสือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
27 เม.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการปี 2559
26 เม.ย. 59 สรุปผลการประเมิน PA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน ปี 59
26 มี.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
09 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2559
03 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
11 ส.ค. 59 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบ 2559
10 ส.ค. 59 การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
04 ส.ค. 59 การขยายเวลาส่งบทความหรือเรียงความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี"
27 ก.ค. 59 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก
27 ก.ค. 59 การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
15 ก.ค. 59 ผลการคัดเลือก ผลงานวิชาการ เขต 9 ปี 2559
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
12 ก.ค. 59 เรื่อง "ส่งสำเเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
07 ก.ค. 59 ฐานข้อมูลประชากรที่ อายุ 100 ปี ขึ้นไป
07 ก.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
30 มิ.ย. 59 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล ฯ
27 มิ.ย. 59 การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
21 มิ.ย. 59 อนุมัติแผนขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ฯ
21 มิ.ย. 59 อนุมัติแผนใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน '๕๗ ฯ
21 มิ.ย. 59 การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย R2R
17 มิ.ย. 59 ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ฯ
16 มิ.ย. 59 เป้าหมายการปฏิรูป สาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน
14 มิ.ย. 59 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล ฯ
14 มิ.ย. 59 คุณลักษณะวัสดุทันตกรรมจัดซื้อร่วมระดับเขตปี 2560
14 มิ.ย. 59 สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
14 มิ.ย. 59 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
08 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
06 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือการพัฒนา ฯ
06 มิ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
01 มิ.ย. 59 แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
09/08/59 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง
01/08/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ
22/07/59 ประกาศสอบราคาวื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
21/06/59 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
21/06/59 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
21/06/59 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 30 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 60 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 90 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ. ที่เช่าเครื่องอย่างเดียว)
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.โนนดินแดง
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.ปะคำ
30/05/59 ประกาศราคากลางแพทย์แผนไทยพุทไธสง
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น รพ.ละหายทราย
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ รพ.โนนดินแดง
30/05/59 รายงานผลการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขถาพและอเนกประสงค์ รพ.ปะคำ
30/05/59 รายงานผลการพิจารณา อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น รพ.พุทไธสง
30/05/59 รายงานผลการพิจารณาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
27/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
27/05/59 รายละเอียดคำนวณราคากลาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.ห.นองกี่
27/05/59 ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
03/02/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/01/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)