Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
30 ม.ค. 60 อนุมัติขอใช้เงินเหลือจ่าย ปี 2558 ลงไป และอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายการ ปี 2560
26 ม.ค. 60 แบบรายงาน KPI 5 สาขา ปี 2560
12 ม.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 18 สาขา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบ' 60
30 ธ.ค. 59 อนุมัติแผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม ปี 2560 (10%+90%)) ณ. 20 ธันวาคม 2559
30 ธ.ค. 59 10 %+90% มี 5 ไฟล์ โปรด Download ให้ครบนะครับ (Files-1     Files-2     Files-3     Files-4     Files-5)
06 ธ.ค. 59 เอกสารขออนุมัติจัดตั้ง และการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
01 ก.พ. 60 การแก้ไขรายละเอียดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ณ 17 มกราคม 2560
26 ม.ค. 60 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (performance Agreement : PA ปี 60
19 ม.ค. 60 ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง การอบรม Coaching วันที่ 12-13 มกราคม 2560
Files 1, Files 2
18 ม.ค. 60 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2559
05 ม.ค. 60 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานรองรับการเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน จ.บุรีรัมย์
20 ธ.ค. 59 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
14 ธ.ค. 59 กำหนดการและแนวทางการขับเคลื่อน นิเทศและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จ.บุรีรัมย์ ปีงบ' 2560
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
24 ก.พ. 60 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ก.พ. 60 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
16 ก.พ. 60 แผนยุทธศาสตรย์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข 2560-2564 (สธ ๐๒๒๕/๒๒)
16 ก.พ. 60 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือ สธ ๐๒๐๑.๐๑๑/ว ๖๗
15 ก.พ. 60 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป้นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน ฯ
10 ก.พ. 60 เอกสารประกอบการอบรม การฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2560
01 ก.พ. 60 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
31 ม.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฎิบัติการการให้รหัสโรค ICD-10,ICD-10-TM ฉบับ 2016
30 ม.ค. 60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 สัปดาห์ที่ 4
30 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
27 ม.ค. 60 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
25 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ปีงบ'60
18 ม.ค. 60 การจัดตั้งศูนย์บริจาคเงินหรือส่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
18 ม.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
11 ม.ค. 60 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
09 ม.ค. 60 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
26 ธ.ค. 59 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 สัปดาห์ที่ 51
 
  NEXT.....

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
30 ธ.ค. 59 ขอสั่งการ นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๕๓๐-๑๖.๓๐ น.
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT.....

 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
26/01/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
17/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ รพ. บ้านกรวด
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหารพัสดุ รพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 114 เตียง รพ.คูเมือง
15/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
27/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รพ. แคนดง)
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
    NEXT......
 
 
 
 
 
 
บุคลากร
00
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558


     
     
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)