Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
04 ส.ค. 58 การกำกับติดตามงบค่าเสื่อม ปี 51-58 (Download-1) (Download-2)
03 ส.ค. 58 เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๒"
22 ก.ค. 58 คู่มือการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำราแพทยแผนไทยฯ / คู่มือจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะย้ายข้อมูลไปอยู่ที่ เมนู "ข้อมูลสำหรับประชาชน"
20 ก.ค. 58 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุนบดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน
การเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน ปี 2559 - 2561
16 ก.ค. 58 "ร่าง คู่มือสำหรับประชาชนฯ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"
23 มิ.ย. 58 ข้อมูลประชากร ปี 2555-2558
16 มิ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน การแปลงนโยบาย B-cm Model สู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือ Family plan
15 มิ.ย. 58 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการตรวจราชการ รอบ2 คณะที่ 2 Service Plan
12 มิ.ย. 58 template ตัวชี้วัดตรวจราชการ คณะที่ 1 รอบ 2 ปี 2558 และ แบบฟอร์มจังหวัดกรอกข้อมูล?
05 มิ.ย. 58 เอกสารงบลงทุน 5 มิย.58 และ แผนงบลงทุน ปี 51-56?
04 มิ.ย. 58 ข้อมูลงบค่าเสื่อมที่จะต้องดำเนินการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
03 มิ.ย. 58 สรุปผล การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และ
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
02 มิ.ย. 58 สรุป การบันทึกข้อมูล ปี 51 - 58 จ.บุรีรัมย์(รอบที่ 2 มิ.ย.58)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
04 สค. 58 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2558 รอบที่ 2
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
04 เมย. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1
08 มีค. 58 แบบประเมินและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ.
26 ก.พ. 58 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     Update 28/02/2558
05 กพ. 58 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Template และแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อการตรวจสอบ
03 กพ. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2558 29 -30 มค. 58 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตาม
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตามสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
   
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
24 พ.ย. 57 ตัวอย่างการนำเสนอ power point ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ ๑๕ ด้านกระทรวงสาธารณสุข
14 พ.ย. 57 แก้ไขแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ปี 2558 (แก้ไขแหล่งงบประมาณ)
13 พ.ย. 57 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 13 พย. 57
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
03 ส.ค. 58 ผลการจัดเก็บ จปฐ ปี 2558 รายอำเภอ
28 ก.ค. 58 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
28 ก.ค. 58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๘
22 ก.ค. 58 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
22 ก.ค. 58 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
21 ก.ค. 58 การเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันปัญหาภัยแล้ง
20 ก.ค. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
20 ก.ค. 58 สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๔ฝ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สำเนาแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการพัฒนางาน Long Term Care(Node ผู้สูงอายุ)
20 ก.ค. 58 รายงานการวิเคราะห์สถานะการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558
8 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและสุขภาพ
19 มิ.ย. 58 ไวนิลประชาสัมพันธ์โรค MERS-COV สำหรับ รพ.สต. และ รพ.
19 มิ.ย. 58 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ Thailand Research Expo 2015"
15 มิ.ย. 58 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
4 มิ.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยระดับจังหวัดปี 58
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
20/07/58 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ รพ.นาโพธิ์
20/07/58 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ รพ.นาโพธิ์
20/07/58 การคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ รพ.นาโพธิ์
23/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
23/06/58 ประกาศสอบราคาวื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ
22/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง
22/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
18/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
10/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม
10/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน
02/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
12/02/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
04/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือทันตกรรม)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือทันตกรรม)
29/01/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย
16/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)