สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
15 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ฉบับใหม่ (ณ มีค 61)
01 ก.พ. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan)๒๐สาขาหลัก เขตฯที่๙ ปี๒๕๖๑
01 ก.พ. 61 Download File เพื่อเตรียมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ITA (ของ รพช.)ในวันที่ 2 ก.พ. 2561 นี้
31 ม.ค. 61 การสมัครรางวัลเลิศรัฐ "สาขาบริการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันนี้ -10 ก.พ. 2561 ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธ ฯ)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
20 ม.ย. 61 สรุปการนิเทศงานและตรวจราช รอบที่ 2 / 2561
18 มี.ค. 61 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1
06 มี.ค. 61 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 (สำหรับประเมิน คปสอ.)
23 ก.พ.. 61 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๓๒๔๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คกก.วางแผนและประเมินผล สสจ.บร. ประจำปี'๒๕๖๑-๒๕๖๒
10 ม.ค. 61 "คู่มือ" ตัวชี้วัดสำคัญในการควบคุมกำกับ นิเทศและติดตามประเมินผล สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 61 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับปรุง 03/01/61
03 ม.ค. 61 รายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
12 มิ.ย. 61 เรื่อง "เน้นย้ำการปฎิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ"
05 มิ.ย. 61 เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจุลสาร "สารกรมการแพทย์" จากรูปเล่มเป็น e-book (สารกรมการแพทย์ออนไลน์)
21 พ.ค. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การทำวิจัยทางคลินิก"
10 พ.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑
10 พ.ค. 61 ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข"ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
27 เม.ย. 61 ขอจัดส่ง Policy Brief "โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ"
17 เม.ย. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research)"
05 เม.ย. 61 แจ้งเรื่อง อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบริการสุขภาพ
1. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561
04 เม.ย. 61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โตรงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC ผลกระทบต่อเศรฐกิจและสังคม"
04 เม.ย. 61 ขออนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561
 
  NEXT...  61,    60,    59,    58,    57,    56,    55.

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
30 ธ.ค. 59 ขอสั่งการ นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๕๓๐-๑๖.๓๐ น.
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT...  61,    60,    59,    58,    57,    56,    55.

 
 

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

***
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
31/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รพ.สต.เฉลิมพระเกียติฯร่มโพธิ์\จำหน่ายร่มโพธิ์
31/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รพ.สต.บ้านบัว
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านบุลาว
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองเกียบ
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านตลาดชัย
18/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านลุมปุ๊กู
17/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองโพรงู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านโกรกขี้หนู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านปีกฝาย
12/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสถานีหนองตาด
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหัววัว
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านยาง
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสวายสอ
22/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2559 (โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
04/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ (สาธารณสุข อ.กระสัง)
19/04/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องซักผ้า ๑๒๕ ปอนด์) จำนวน 1 รายการ
22/03/60 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง,
30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รพ.พุทไธสง)
17/03/60 เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 265 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
บุคลากร
ประกาศเกี่ยวกับบุคลากร 00
28/03/2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.กระทรวง สธ.
12/01/2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
29/11/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
22/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
31/10/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักโภชนาการ ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
13/07/2560 ประกาศรับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานเปล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพช.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
27/03/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)