ตัวชี้วัด จำแนกตามยุทธศาสตร์ File Download เจ้าภาพหลัก
PDF D_update WORD D_update
ปก ปก PDF 30/12/2559 ปก Word 30/12/2559
คำนำ คำนำ PDF 30/12/2559 คำนำ word 30/12/2559
1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) All PDF 30/12/2559 All Word 30/12/2559
1. ระดับความสำเร็จของกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดอัตราตายมารดาและทารก 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
1.3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบส่งสัยล่าช้า
2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบส่งสัยล่าช้าได้รับการตรวจกระตุ้นพัฒนาการ
2..4 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
4.2 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
4.3 ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.4 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม [monitor]
4.5 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย [monitor]
4.6 ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น [monitor]
5. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ น้อยกว่า 15 ปี
6.3 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
7. ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8. ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9. ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10. ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ 28/12/2559 28/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10.1 ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10.2 ร้อยละของตำบลที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิด Generation ที่ 2 กลุ่มงานควบคุมโรค
10.3 ร้อยละของตำบลลดโรค ลดเสี่ยง กกลุ่มงานควบคุมโรค
10.4 ร้อยละของตำบลอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลล้อม
10.5 ร้อยละของตำบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ (90 วัน 90 กล่อง) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10.6 ร้อยละของหมู่บ้านไอโอดีน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10.7 ร้อยละของหมู่บ้านปลอดเหล้า บุหรี่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลล้อม
11. ร้อยละของ Healthy Ageing [Monitor] 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
12. .ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) และกลุ่มเป้าหมายที่ส้าคัญ ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยทีมหมอครอบครัวระดับต้าบล 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
12.1. ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับตำบล
12.2. ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง)ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีคะแนน ADL เพิ่มขึ้น
12.3. ร้อยละของคนพิการติดเตียงได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านมีสุขภาพคงเดิม
12.4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับ 3 ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีสุขภาพดีขึ้น
12.5.ร้อยละของผู้ป่วยระยะสุดท้ายระดับ 3 ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน
13. ร้อยละของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับอำเภอที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
14. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานของจังหวัด ย้อนหลัง 5 ปี (2554-2558) ร้อยละ 10 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
15. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
16. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 28/12/2559 28/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
17. ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ) 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
18. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
19 .อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
20. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 28/12/2559 28/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
20.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
20.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
20.3 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ)
20.4. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ)
21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
22. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้คุ้มครองตนเองได้อย่างเข้มแข็งพื่รองรับ AEC 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
23. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ สุรา 28/12/2559 28/12/2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
23.1 ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
23.2 ความชุกของผู้ดื่มสุราของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
23.3 ร้อยละของผู้ติดบุหรี่ สุราที่ได้รับการบำบัดตามเกณฑ์
24. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
25. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 18/12/2559 18/12/2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
26. ระดับความสำเร็จของอำเภอมีดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
27. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
28. ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
29. ระดับความสำเร็จของการจัดการรถสูบส้วมสาธารณะ 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) All PDF 30/12/2559 All Word 30/12/2559
30. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
30.1 ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
30.2 ร้อยละของ PCC ที่มีบริการสุขภาพช่องปาก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
31. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
32. ระดับความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 28/12/2559 28/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
32.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
32.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
33. ระดับความสำเร็จของการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 28/12/2559 28/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
33.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
32.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
34. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
35.การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก 21/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
36. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
37. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี [monitor] 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
38. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
40. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
41. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสุขภาพจิต 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
41.1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
41.2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
42. อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis) [monitor] 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
43. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ [Monitor] 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
44. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
45. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
46. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
47. อัตราตายจากมะเร็งปอด 25/12/2559 25/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
48. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
49. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
50. จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ (Monitor) 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
51. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
52 ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (Monitor) 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
53. ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ (Monitor) 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
54. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
55. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
55.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
55.2 ร้อยละชองระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ใช้บริการต่อการบริการในระบบสุขภาพของจังหวัด
56. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดตาว คปสอ.ติดดาว และ PCA 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
56.1 ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดตาว
56.2 ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ PCA
56.3 ร้อยละของ คปสอ.ที่ผ่านเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว
56.4 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการทันตกรรม (Monitor)
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) All PDF 30/12/2559 All Word 30/12/2559
57. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด (ER/OR/LR) 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
58. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core value "MOPH" ไปใช้ 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
59. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 27/12/2559 27/12/2559 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) All PDF 30/12/2559 All Word 30/12/2559
60. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานนิติการ
61. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
62. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
62.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีข้อมูลสาเหตุการตายผ่านเกณฑ์
62.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพของ สนย. 12 รายการ
62.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มทันเวลา
62.4 ร้อยละของหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มครบทุกเดือน
62.5 ร้อยละของหน่วยบริการที่ส่ง sync ข้อมูลทันเวลาไม่เกิน 7 วัน
62.6. ร้อยละของหน่วยบริการที่มีความถูกต้องของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในผ่านเกณฑ์
63. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 [monotor] 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานควบคุมโรค
64. ระดับความสำเร็จของคะแนนการเดินงานบัญชีเกณฑ์คงค้าง 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
65. ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 30/12/2559 30/12/2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
65.1 ร้อยละความครอบคลุมของบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยนวัตกรรม และการจัดการความรู้
65.2 ร้อยละของผลงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ
65.3 ร้อยละของผลงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
65.4 ร้อยละของผลงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ เขตและระดับประเทศ
65.5 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์