งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    (Click)
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   (Click)
งานประกันสุขภาพ   (Click)
งานส่งเสริมสุขภาพ และ ทันตสาธารณสุข  (Click)
งานควบคุมโรคติดต่อ (Click)
งานคุ้มครองผู้บริโภค (Click)
งานธุรการ(กลุ่มบริหารทั่วไป) (Click)
งานการเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารทั่วไป)(Click)
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Click)
งานนิติกร (Click)
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย (Click)
งาน พัสดุ (กลุ่มบริหารทั่วไป)(Click)
งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (Click)

งานพัฒนายุทธศาสตร์           

15 พ.ค. 56

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับ สสอ. และ รพ.สต.
 วันที่ ประชุม 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สสจ.บร. จ. บุรีรัมย์ จนท.สสอ. จนท.รพ.สต.
งาน ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 จำนวน 100 คน

15 พ.ค. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพ
 วันที่ ประชุม 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รร.เทพนคร. จ. บุรีรัมย์ จนท.รพ.ทุกแห่ง รพ.สต.ทุกแห่ง
งาน ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 จำนวน 300 คน
       
 
งาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            

29 พ.ย. 56

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการและงานรังสีวินิจฉัย จ.บร. ปีงบ 57
 วันที่ ประชุม 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 เวลา ........................ น.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์มะเร็ง จ.อุบลราชธานี รพ.ศ,รพช,รพสต /ศสม,คณะผู้บริหาร
งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 100 คน

29 ส.ค. 56

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (QA)
ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย รพ.ชุมชน จ.บร. มีงบประมาณ 2556
 วันที่ ประชุม 24- 25 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ร.ร.เทพนคร. จ..บุรีรัมย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในรพ.
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
 จำนวน 230 คน

29 ส.ค. 56

ประชุม REFERAL BORAD จ.บุรีรัมย์
 วันที่ ประชุม 24 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - 16.30 น.
รพ.บุรีรัมย์. จ..บุรีรัมย์ กรรมการ BOARD
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
 จำนวน 40 คน

29 ส.ค. 56

 ประชุมผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อ
 วันที่ ประชุม 9 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สสจ.บร. จ..บุรีรัมย์ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานรายงานส่งต่อทุกรพ.
พญ.ปิ่นมณี
 จำนวน 50 คน

04 มิ.ย. 56

ประชุม REFER จังหวัด
 วันที่ ประชุม 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - 16.30 น.

รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กรรมการREFER
งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 40 คน

31 พ.ค. 56

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.บร. ปี2556
 วันที่ ประชุม 10 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.00 น.

โรงแรมกรีนเนอรีเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนท.รพ.สต. สสอ. รพช.
ชนะชน / งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 290 คน

15 พ.ค. 56

โครงการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวปีงบประมาณ 56
 วันที่ ประชุม 21 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รร.เทพนคร จ..บุรีรัมย์ แพทย์ใช้ทุนปี2 พยาบาลใหม่(ที่รพ.สต.)
งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 80 คน

14 พ.ค. 56

นำเสนอ NCD คุณภาพ
 วันที่ ประชุม 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์ รพ.และสสจ.ทุกแห่ง
ควบคุมโรค
 จำนวน 90 คน

14 พ.ค. 56

 โครงการพัฒนาศักยภาพจนท.รพ.สต.ปีงบประมาณ56
 วันที่ ประชุม 14 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รร.กรีนเนอร์รี่ อ.ปากช่อง พยาบาลเวช/จนท.ที่รพ.สต.ทุกแห่ง
งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 250 คน

29 มี.ค.56

 ประชุม NCD BOARD
 วันที่ ประชุม 04 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม1 สสจ. จ.บุรีรัมย์  คณะกรรมการNCD BOARD ระดับล.
งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 60 คน

28 ก.พ. 56

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
 ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร
  สาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ
 วันที่ ประชุม 07 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.
 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  รพ.สต/ศสม. ทุกแห่ง, รพช ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง
งานพัฒนา
คุณภาพฯ
 จำนวน 275 คน

05 ก.พ. 56

 ประชุมPKMจ.บุรีรัมย์
 วันที่ ประชุม 12 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รพ.บุรีรัมย์์ จ.บุรีรัมย์  ทุก รพ.
งานพัฒนา
คุณภาพ(HA)
 จำนวน 200 คน

08 ม.ค. 56

 

 รณรงค์งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ ประชุม 15 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - น.
 อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  อสม,คปสอ.สตึก, ประชาชนทั่วไป
งานสื่อสารสาธารณะ
 จำนวน 300 คน

07 ม.ค. 56

 

 ประชุมผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อ
 วันที่ ประชุม 10 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 09.00 - น.
 ห้องประชุมพนมรุ้งรพ.บุรีรัมย์ จ..บุรีรัมย์  พยาบาลER
พญ.ปิ่นมณี
 จำนวน 60 คน

07 ม.ค. 56

 NCD Board
 วันที่ ประชุม 9 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - น.
 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชั้น 9 รพ.บุรีรัมย์  คณะกรรมการ NCD Board
 จำนวน 150 คน

07 ม.ค. 56

 พัฒนาคุณภาพงานบริหารความเสี่ยง
 วันที่ ประชุม 9 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุม 1 สสจ. จ..บุรีรัมย์  ผู้รับผิดชอบงาน IC,HR,ENV ของรพ.
 จำนวน 70 คน
           
งานประกัน            

31 ต.ค. 56

โครงการติดตามผลการดำเนินงาน National Cleaning House
 วันที่ ประชุม 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โรงแรมเทพนคร. จ.บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงาน E-Clean
สุมาลี/ประกัน
 จำนวน 150 คน

01 ต.ค. 56

ประชุมวิชาการกำหนดอาการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจ.บุรีรัมย์ ปี57
 วันที่ ประชุม 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ห้องเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 รพ.บร.. จ.บุรีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ/ PP NURSE จนท.รพ.สต.
ณัฐวดี/ประกัน
 จำนวน 280 คน

01 ต.ค. 56

ประชุมสัญจรเขตของสปสช.ปี 2557
 วันที่ ประชุม 17-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 รพ.บร. จ.บุรีรัมย์ แพทย์ / พยาบาลเวชสถิติ
สุมาลี/ประกัน
 จำนวน 70 คน

01 ต.ค. 56

ประชุมสัญจรเขตของสปสช.ปี 2557
 วันที่ ประชุม 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ นวก.สธ./พยาบาบวิขาชีพ จนท.เกี่ยวข้อง
ณัฐวดี/ประกัน
 จำนวน 180 คน

31 ก.ค. 56

สรุปบทเรียนมาตรา 41 ของหน่วยบริการประจำปี 2556
 วันที่ ประชุม 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพศ. บุรีรัมย์ คณะกรรมการเรื่องร้องเรียน/ทีมความเสี่ยงรพ.
ณัฐวดี/งานประกัน
 จำนวน 120 คน

31 ก.ค. 56

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรค รหัสหัตกรรม รหัสกิจกรรม
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ- จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2
 วันที่ ประชุม 28 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ทำหน้าที่ให้รหัสโรคหัตถกรรม
สุมาลี/ประกัน
 จำนวน 250 คน

31 ก.ค. 56

ประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพและการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ผู้ป่วยไตวาย
 วันที่ ประชุม 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพศ. บุรีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต.ทุกแห่ง
ณัฐวดี/ประกัน
 จำนวน 230 คน

31 ก.ค. 56

ประชุมเครือข่ายบุคลากร PD NURSE ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 วันที่ ประชุม 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพศ. บุรีรัมย์ PD NURSE ทุกรพ.และพยาบาลวิชาชีพโรคเรื้อรัง
ณัฐวดี/งานประกัน
 จำนวน 50 คน

31 ก.ค. 56

ประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและ
 วันที่ ประชุม 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รร.เทพนคร จ. บุรีรัมย์ ปลัดทต./อบต/จนท.รพ./จนท.สสอ.
ชนิดาภรณ์/ประกัน
 จำนวน 470 คน

31 ก.ค. 56

อบรมหลักสูตร PD NURSE พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
 วันที่ ประชุม 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพศ. บุรีรัมย์ PD NURSE ทุกรพ.และพยาบาลวิชาชีพโรคเรื้อรัง
ณัฐวดี/งานประกัน
 จำนวน 50 คน

04 ก.ค. 56

การประชุมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเรื่องร้องเรียนของหน่วยบริการ จ.บุรีรัมย์
 วันที่ ประชุม 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนจังหวัด
ณัฐวดี/งานประกัน
 จำนวน150 คน

31 พ.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการ มาตรา 41
 วันที่ ประชุม 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้องประชุม 2 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการ ม.41
ประกันสุขภาพ
 จำนวน 25 คน

31 พ.ค. 56

ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการขึ้นทะเบียน หน่วยการบริการฯ
 วันที่ ประชุม 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 14.00 น.
ห้องประชุม 1 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ เลชาฯกรรมการการตรวจประเมินหัวหน้างานประกันตัวแทนสสอ.ฯ
ประกันสุขภาพ
 จำนวน 90 คน

15 พ.ค. 56

 

อบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูมาตรฐานการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการการให้รหัสโรค
และหัตถการ สำหรับแพทย์,พยาบาล,เวชสถิติ
 วันที่ ประชุม 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.
รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์ แพทย์ พยาบาล
/ประกันสุขภาพ
 จำนวน 70 คน

14 พ.ค. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรค
รหัสหัตถการและรหัสกิจการการให้บริการปฐมภูมิในชุมชนสำหรับ PEV
 วันที่ ประชุม 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รร.กรีนเนอร์รี่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนท.ใน PCU ที่มีหน้าที่ให้รหัสโรคและหัตถกรรมใน PCU
/ประกันสุขภาพ
 จำนวน 257 คน

01 มี.ค. 56

 ประชุม DM-AUDIT
 วันที่ ประชุม 12 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รพ.ศ. บุรีรัมย์(ห้องประชุมพนมรุ้ง)  คณะกรรมกาDM-AUDIT
สุมาลี/ประกันสุขภาพ
 จำนวน 70 คน

01 ก.พ. 56

 ประชุมกรรมการ ไต จัดทำแผนSevice Plan
 วันที่ ประชุม 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 10.00 - 12.00 น.
รพ.ศ. บุรีรัมย์(ห้องประชุมรักสามัคคี)  คณะกรรมการไต
วาสนา/ประกันสุขภาพ
 จำนวน 20 คน
           
งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข            

29 พ.ย. 56

ปฐมนิเทศทันตาภิบาล 2 ปี ฝึกงาน
 วันที่ ประชุม 06 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม 1 สสจ.บร. จ..บุรีรัมย์ นศ.ทันตาภิบาล,อ.ร่วมสอน
คุณเผ่าพันธุ์/ทันตฯ
 จำนวน 85 คน

01 ต.ค. 56

จัดมหกรรมวันทันตฯสาธารณสุข
 วันที่ ประชุม 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 17.00 น.
โรงแรมเทพนคร จ..บุรีรัมย์ ทันตบุคลากรประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุ
เผ่าพันธุ์/ทันตฯ
 จำนวน 300 คน

01 ต.ค. 56

ประชุมเตรียมงานมหกรรม / ประชุมงานทันตกรรม
 วันที่ ประชุม 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม 1 สสจ. จ..บุรีรัมย์ จพ.ทันตฯ ในรพ.สต. ทันตบุคลากร(รพช.) นวก.สสอ.
สมโพช/ส่งเสริม
 จำนวน 80 คน

29 ส.ค. 56

โครงการประขุมวิชาการตำบลสาธารณสุขนครชัยบุรินทร์
 วันที่ ประชุม 18 - 20 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 19.00 น.
ร.ร.เทพนคร จ..บุรีรัมย์ ทันตแพทย์/ทันตาภิบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
 จำนวน 300 คน

31 ก.ค. 56

มหกรรมรวมพลคนกินนมแม่
 วันที่ ประชุม 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้างบิ๊กซี จ..บุรีรัมย์ อำเภอละ 4 คน
ส่งเสริมสุขภาพ
 จำนวน 92 คน

04 ก.ค. 56

โครงการพัฒนาศักยถาพบุคคลากรสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 วันที่ ประชุม 1 ก.ค. - 1 ส.ค. พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รพ.บุรีรัมย์ จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจาก รพ.สต. ทุกแห่ง/ 1 วัน จาก รพช.
วิภาพร/ส่งเสริม
 จำนวน 300 คน

04 ก.ค. 56

โครงการอบรมการออกประเมินและวินิจฉัยความพิการ
 วันที่ ประชุม 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สสจ.บร.. จ..บุรีรัมย์ แพทย์/พยาบาล OPD
เพ็ญศรี/ส่งเสริม
 จำนวน 60 คน

04 ก.ค. 56

โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2556
 วันที่ ประชุม 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 09.30 - 16.30 น.
โรงแรมเทพนคร. จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต Daychosocial คลินิก,
WCC/MCATT/DMAT/SRRT/ รพศ,รพช ทุกแห่ง
วิภาพร/ส่งเสริม
 จำนวน 120 คน

04 ก.ค. 56

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนอนงาน
สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายอื่นๆในชุมชน
 วันที่ ประชุม 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สสจ.บร. จ..บุรีรัมย์ สสอ./รพสต./เครือข่ายอื่นๆ จากสสอ.ทุกแห่ง
วิภาพร/ส่งเสริม
 จำนวน 50 คน

03 ก.ค. 56

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานคู่ครองผู้บริโภค
และโรงเรียนอย.น้อยระดับเขต
 วันที่ ประชุม 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ห้องโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร จ..บุรีรัมย์ ทุกแห่ง/2วัน ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองรร.ของรพ./สสจ./โรงเรียน
วิไลพร/ส่งเสริม
 จำนวน 200 คน

03 ก.ค. 56

โครงการอบรมโปรแกรมช่วยในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย
 วันที่ ประชุม 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์แพทย์ศาสตร์คลินิกชั้น 9 รพศ.บร.. จ..บุรีรัมย์ แพทย์และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากรพช.ทุกแห่ง
วิภาพร/ส่งเสริม
 จำนวน 42 คน

03 ก.ค. 56

ประชุมประจำเดือนทันตฯ
 วันที่ ประชุม 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม 1 สสจ.บร. จ..บุรีรัมย์ ทันตแพทย์ และ จพ.ทันตฯ
สมโพช/ส่งเสริม
 จำนวน 60 คน

04 มิ.ย. 56

อบรมครูผู้ดูแลเด็กเรื่องอนามัย 55 2รุ่น รุ่นละ 1 วัน
 วันที่ ประชุม 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ห้องโพธิ์ รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์ ครูผู้ดูแลเด็ก
งานทันตะกรรม
รุ่นละ 165 คน

31 พ.ค. 56

แลกเปลี่ยนบทบาทสร้างพลังในการดำเนินงานของทันตบุคลากรใหม่ ปี22555-2556
 วันที่ ประชุม 12 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 06.00 - 19.00 น.
จ.ชลบุรี ทพ./ทภ.ใหม่ ทพ./ทภ.พี่เลี้ยง
งานทันตะกรรม
 จำนวน 100 คน

31 พ.ค. 56

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคลินิกวัยรุ่น *บูรณาการจัดร่วมกับงานควบคุมโรค
 วันที่ ประชุม 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ห้องโนนสุวรรณห้องลำปลายมาศ รร.เทพนคร. จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบคลินิกวัยรุ่น
งานส่งเสริม
 จำนวน 69 คน

31 พ.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็และโรงเรียนระดับจังหวัด
ในโครงการอาหารปลอดภัยโรคใน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี56
 วันที่ ประชุม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 10.00 - 17.00 น.
ห้องประชุม1สสจ.บร. จ..บุรีรัมย์ คณะกรรมการศูนย์เด็กแบะโรงเรียนระดับจังหวัด
งานส่งเสริม
 จำนวน73 คน

31 พ.ค. 56

ประชุมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร
 วันที่ ประชุม 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 07.00 - 17.00 น.
เทศบาลทะเมนชัยอ.ลำปลายมาศ จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบรร.ส่งเสริมคุณภาพครูรร.
งานส่งเสริม
 จำนวน 65 คน

15 พ.ค. 56

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
 วันที่ ประชุม 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
วัดกลาง จ..บุรีรัมย์ ผู้สูงอายุจำนวน 100คน
สุกัญญา,สุรีย์
งานส่งเสริมฯทันตฯ
 จำนวน 100 คน

15 พ.ค. 56

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
 วันที่ ประชุม 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รร.เทพนคร จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานทันตฯจากรพ./สสอ.ตัวแทนผู้สูงอายุ
สุภา กลุ่มงานทันตฯสธ.
 จำนวน 180 คน

14 พ.ค. 56

อบรม พัฒนาการเด็ก อนามัย55
 วันที่ ประชุม 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รร.เทพนคร จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชบอบงาน
อนุรักษ์(งานส่งเสริม)
 จำนวน 120 คน

29 มี.ค.56

 ประชุมประเมิณพิจารณาเด็กอนามัย55
 วันที่ ประชุม 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ รพ. / รพสต.
กลุ่มส่งเสริมและทันตฯ
(คุณอนุรักษ์)
 จำนวน 250 คน

29 มี.ค.56

 ประชุมเตรียมจัดงานรณรงค์ฝังรากเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
 วันที่ ประชุม 05 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม สสอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทพ.ที่รับผิดชอบงานรากเทียม 23 แห่ง
งานทันตฯ
 จำนวน 30 คน

29 มี.ค.56

 คณะกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 วันที่ ประชุม 02 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - น.
ห้องประชุม1สสจ. จ.บุรีรัมย์ แพทย์แผนไทย,จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
 จำนวน 20 คน

01 มี.ค. 56

ประชุมงานทันตฯ
 วันที่ ประชุม 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุม1 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ ทพ / ทภ.
เพ็ญศรี/ส่งเสริม
 จำนวน 60 คน

01 มี.ค. 56

ประชุมงานทันตฯ
 วันที่ ประชุม 12 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุม2 จ.บุรีรัมย์ นักกายภาพบำบัด รพ.บร.รพช สสอ.เมือง(บ้านด่าน)
เพ็ญศรี/ส่งเสริม
 จำนวน 25 คน

28 ก.พ. 56

 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว,เช่าเสื่อม,ซึมเศร้า
 วันที่ ประชุม 07 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องพนมรุ้ง รพ. บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รพ.บุรีรัมย์ รพช.สสจ.
วันเพ็ญ/ส่งเสริม
 จำนวน 80 คน

08 ม.ค. 56

 

 ประชุมกรรมการระบบส่งต่อ
 วันที่ ประชุม 15 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 ห้องพนมรุ้งรพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  กรรมการระดับจังหวัด
พญ.ปิ่นมณี
 จำนวน 60 คน

04 ม.ค. 56

 

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
ระดับจังหวัด(MCH Borad)
 วันที่ ประชุม 8 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุมรักสามัคคี รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  สูติแพทย์ กุมารแพทย์ หัวหน้างานห้องคลอด
คณะกรรมการ
 จำนวน 60 คน

04 ม.ค. 56

 

 ประชุมเตรียมนักกีฬาเพื่อแข่งกีฬาเขต
 วันที่ ประชุม 7 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 10.00 - 16.30 น.
 ห้องประชุม 2 สสจ. จ.บุรีรัมย์  ผู้ประสานกีฬาจากรพ.ที่ชนะกีฬาแต่ละประเภท
 จำนวน 10 คน
           
งานควบคุมโรคติดต่อ            
02 ธ.ค. 56

คอสเซอริ่ง
 วันที่ ประชุม 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม สสจ. จ.บุรีรัมย์ คนที่รับผิดชอบงานเอดส์
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 23 คน
29 พ.ย. 56

การตรวจเพื่อการรักษา
 วันที่ ประชุม 3-4 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.030 น.
ศูนย์แพทย์สสอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จนท.ภาคีเครือข่าย
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 21 คน
31 ต.ค. 56
ตลาดนัดความรู้
 วันที่ ประชุม 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 18.30 น.
โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากแต่ละรพช.
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 700 คน
01 ต.ค. 56
อบรมแนวทางจัดตั้งคลินิคอดบุหรี่
 วันที่ ประชุม 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.
สสจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จนท.ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน
01 ต.ค. 56
ประชุมให้ความรู้วิชาการแก่บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 วันที่ ประชุม 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.
สสจ.บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 70 คน
01 ต.ค. 56
อบรม OSCC (การใช้โปรแกรม)
 วันที่ ประชุม 10ตุลาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สสจ.บุรีรัมย์ จนท.รับผิดชอบ OSCC
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน
01 ต.ค. 56

อบรมความรู้กลุ่มชายรักชาย
 วันที่ ประชุม 4ตุลาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 22.00 น.
โรงแรมพนมพิมาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มชาย(กระเทย) รักร่วมเพศ
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 80 คน
29 ส.ค.56 
จัดทำแผนโรคไม่ติดต่อ
 วันที่ ประชุม 9 กันยายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ร.ร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์ สสอ. รพ.,
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 30 คน
29 ส.ค.56 
ประเมินการดำเนินงานอ.เข้มแข็ง จ.บุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการระดับเขต
 วันที่ ประชุม 5 กันยายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม สสจ.1 จ.บุรีรัมย์ ท้องถิ่น,รพ.,สสอ.
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 70 คน
29 ส.ค.56 
เตรียมความพร้อมรับประเมิณอ.แข้มแข็ง
 วันที่ ประชุม 2 กันยายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม สสจ.1 จ.บุรีรัมย์ ท้องถิ่น,รพ.,สสอ.
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน

03 ก.ค. 56

พัฒนา EPI การพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานตามมาตราฐาน
การมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยวัคซีน
 วันที่ ประชุม 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 07.00 - 17.00 น.

โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.,รพ.,สสอ.,รพ.เอกชน รพ.ศูนย์ ทุกแห่ง
คุณกฤษฎา มาลัยทอง
ควบคุมโรค
 จำนวน 350 คน

31 พ.ค. 56

NCD คุณภาพ -หลักสูตรรพ.สต.
 วันที่ ประชุม 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการ NCD BORAD
งานควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน

31 พ.ค. 56

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนจ.บร.
 วันที่ ประชุม 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ครูเพศศึกษาภาคีเครือข่ายงานเอดส์และวัยรุ่น
งานควบคุมโรค
 จำนวน 300 คน

31 พ.ค. 56

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HI จ.บร. ปี 2556
 วันที่ ประชุม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รพ.บุรีรัมย ์ จ.บุรีรัมย์ จนท.รพศ.รพท./รพช/รพ.สต.ทุกแห่ง
งานควบคุมโรค
 จำนวน 200 คน

31 พ.ค. 56

อบรมระบาดวิทยาเบื้องต้น
 วันที่ ประชุม 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โรงแรมเทพนคร์ จ.บุรีรัมย์ จนท.สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์
งานควบคุมโรค
 จำนวน 80 คน

31 พ.ค. 56

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มะเร็งจ.บร. ปี 2556
 วันที่ ประชุม 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จนท.รพศ.รพท./รพช/รพ.สต.ทุกแห่ง
งานควบคุมโรค
 จำนวน 300 คน
16 พ.ค. 56
จัดอบรมโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง
 วันที่ ประชุม 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 15.00 น.
รพ.บร. ห้องเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ รพ.บร.ห้องเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 100 คน
16 พ.ค. 56
อบรมระบาดวิทยาเบื้องต้น
 วันที่ ประชุม 27 - 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 15.00 น.
รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์ นักวิทยากรสาธารณสุข
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 150 คน

14 พ.ค. 56

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (19สาเหตุ)
 วันที่ ประชุม 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมสหกรณ์ สธ. จ.บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบรายงาน 19 สาเหตุ นักวิชาการคอมฯ
ควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน
29 มี.ค.56 
 ประชุม coaching srrt
 วันที่ ประชุม 17 - 19 เมษายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รร.วีวันโคราช อ. เมือง จ.นครราชสีมา  4 จังหวัด(จ.นครราชสีม,จ.บุรีรัมย์,
จ.สุรินทร์,จ.ชัยภูมิ)
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 70 คน
29 มี.ค.56 
 ประชุม NODE SRRT
 วันที่ ประชุม 5 เมษายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม สสจ.1 จ.บุรีรัมย์  คณะกรรมการอ.ควบคุมโรคเข้มแข็ง
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน
29 มี.ค.56
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วันที่ ประชุม 2 เมษายน
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ห้องประชุมสหกรณ์ สสจ.บร.  ผู้รับผิดชอบงานEMS,หน.ER
(งานการแพทย์ฉุกเฉิน)
กลุ่ม ควบคุมโรค
 จำนวน 100 คน
05 ก.พ. 56
 ประชุมคอตีบ
 วันที่ ประชุม 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  ผู้สนใจ รพ.สต. รพช.
ควบคุมโรค
 จำนวน - คน
05 ก.พ. 56
 ประชุมเครือข่าย SRRT
 วันที่ ประชุม 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 สสจ. จ.บุรีรัมย์  สสอ.รพช.
ควบคุมโรค
 จำนวน 50 คน

08 ม.ค. 56

 

 ประชุมประจำเดือนงานทันตสาธารณสุข
 วันที่ ประชุม 22 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.30 - 16.00 น.
 สสอ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ทันตบุคลากร,บุคลากรที่รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข
 จำนวน 70 คน
08 ม.ค. 56 

 

 NGO
 วันที่ ประชุม 18
มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 น.
 สสอ.เมือง จ.บุรีรัมย์  องค์กร NGO
 จำนวน 30 คน
08 ม.ค. 56
 AIDS
 วันที่ ประชุม 11
มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 น.
 สสอ.เมือง จ.บุรีรัมย์  รพช.สสอ.
 จำนวน 50 คน
           
งานคุ้มครองผู้บริโภค           

02 ธ.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จ.บร.
 วันที่ ประชุม 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.30 - น.
ห้องประชุม 2. จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฐ์ จ.บร.
สุธีรา/คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 20 คน

31 ต.ค. 56

โครงการสำรวจและการศึกษาสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด 1
 วันที่ ประชุม 4 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ป่าดอนโจร ต.ไทรโยง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ ป่าไม้,แพทย์แผนไทยประชนในพื้นที่
นัฎวดี/คบส.
 จำนวน 35 คน

01 ต.ค. 56

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
 วันที่ ประชุม 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมสสอ.เมือง. จ.บุรีรัมย์ แพทย์แผนไทย/ จนท.
จิตรีมา/คบส.
 จำนวน 60 คน

29 ส.ค. 56

ประชุมวิชาการ
 วันที่ ประชุม 26 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม 1 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ จพง.เภสัชกรรม
สุธีรา/คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 50 คน

29 ส.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหาชนคุ้มครองผู้บริโภค
 วันที่ ประชุม 10 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ห้องประชุม 1 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการเตรียมงานมหาชนคุ้มครองผู้บรโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 50 คน

29 ส.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดบุรีรัมย์
 วันที่ ประชุม 9 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม 2 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จ.บุรีรัมย์
คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 20 คน

31 ก.ค. 56

พัฒนาสถานประกอบการ์ณนวดและสปา เพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์
 วันที่ ประชุม 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 13.00 น.
สสจ.บร.. จ.บุรีรัมย์ ร้านนวดและสปาใน จ.บุรีรัมย์
คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 60 - 70 คน

31 ก.ค. 56

คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 วันที่ ประชุม 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ห้องประชุมสสจ.บร. จ.บุรีรัมย์ คกก.คัดสรร/พผท.หมอพื้นบ้าน/บุคลากร พผท.
คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 38 คน

03 ก.ค. 56

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เขต 9ปี 2556
 วันที่ ประชุม 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โรงแรมเทพนคร  จ.บุรีรัมย์ สสจ.,รพช.,รพ.สต.,อปท.
ภก.วรินทร์ จันละออ คุ้มครองฯ
 จำนวน 100 คน

04 มิ.ย. 56

อบรมหลักสูตรนวดฝ่าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)
 วันที่ ประชุม 24 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา------------------ น.
ห้องประชุม1 สสจ.บร.  จ.บุรีรัมย์ แพทย์แผนไทย
จิตรีมา / คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 35 คน

31 พ.ค. 56

โครงการรวมพลังแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
 วันที่ ประชุม 6 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา --------------- น.
จ.นครราชสีมา  พผท.ประจำ รพศ,รพช,รพ.สต.
จิตรีมา คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 27 คน

31 พ.ค. 56

โครงการรวมพลังแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
 วันที่ ประชุม 4 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา --------------- น.
จ.กาญจนบุรี  พผท.ประจำ รพศ,รพช,รพ.สต.
จิตรีมา คุ้มครองผู้บริโภค
 จำนวน 9 คน

01 มี.ค. 56

อบรมการใช้ยาสมุนไพร
 วันที่ ประชุม 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุมเฉลิมฯรพ.บร. จ.บุรีรัมย์  จนท.รพ.สต.
จิตร์มา/คุ้มครอง
 จำนวน 226 คน

28 ก.พ. 56

อบรมหลักสูตรสั่งการรักษาพยาบาล
 วันที่ ประชุม 4 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุม1 สสจ.บร. จ.บุรีรัมย์  จนท.รพ.สต.
จิตร์มา/คุ้มครอง
 จำนวน 60 คน
           
งานธุรการ           
       
 
งาน การเงิน          

08 ม.ค. 56 

 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 วันที่ ประชุม 11- 14 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.
 จ.ตาก
 จนท.ตรวจสอบภายใน
 จำนวน 16 คน
       
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล          

29 พ.ย. 56

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา (ไหว้พระ 9วัด)
 วันที่ ประชุม 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 05.00 - 21.00 น.

วัดในจังหวัดอยุธยา สสจ.รพช.สสอ
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 10-20 คน

29 พ.ย. 56

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา (ไหว้พระ 9วัด)
 วันที่ ประชุม 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 05.00 - 21.00 น.

วัดในจังหวัดอยุธยา สสจ.รพช.สสอ
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 10-20 คน

31 ต.ค. 56

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556
 วันที่ ประชุม 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 16.30 น.

จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนท.สสจ.บร
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 95 คน

29 ส.ค.56

ประชุมการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ
 วันที่ ประชุม 25 - 28 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

จ.มุกดาหร นวก.สาธารณสุข (4จังหวัด) บุรีรัมย์,ชัยภูมิ,นครฯ,สุรินทร์
ทรัพยากรบุคคล/งานการเจ้าหน้าที่
 จำนวน 60 คน

29 ส.ค.56

ทำสัญญานักเรียนทุน (พยาบาล)
 วันที่ ประชุม 3 - 6 กันยายน พ.ศ. 2556
 เวลา ---- น.

วิทยาลัยพยาบาล จ.สุรินทร์ และ จ.ลำปาง นศ.พยาบาลปี 1 รพ.สุรินทร์,ลำปาง,กรุงเทพ,สระบุรี
ทรัพยากรบุคคล/งานการศึกษา
 จำนวน 99 คน

31 ก.ค. 56

อบรมธรรมปฏิบัติ
 วันที่ ประชุม 13 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 เวลา -------------------น.

มูลนิธิพัฒนาอิสาณ จ.บุรีรัมย์ รพช,สสอ,สสจ
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 50 คน

03 ก.ค. 56

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
 วันที่ ประชุม 8 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 20.00 น.

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ รพ.บุรีรัมย์ ข้าราชการบรรจุใหม่
ยุทธชัย/ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 244 คน

29 มี.ค.56

 ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่ (แพทย์,ทพ,ภก.)
 วันที่ ประชุม 8 - 30 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา ---- น.

รพ.บร. / ค่าย จ.สุรินทร์  ขรก.ใหม่
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 70 คน

29 มี.ค.56

 ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้รับผิดชอบงานบัญชีเกณฑ์คงค้าง
 วันที่ ประชุม 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สสจ.บร. จ. บุรีรัมย์  หน.ฝ่ายบริหาร รพช.
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 20 คน

29 มี.ค.56

 ปฐมนิเทศ นร.ทุน
 วันที่ ประชุม 1 - 5 เมษายน พ.ศ. 2556
 เวลา --- น.

รพ.บร. / ค่าย จ.สุรินทร์์  นร.ทุนจบใหม่
ทรัพยากรบุคคล
 จำนวน 121 คน

08 ม.ค. 56

 

 อบรมภาษาอังกฤษ
 วันที่ ประชุม 17 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - 17.00 น.

 ห้องประชุม 1 สสจ. จ.บุรีรัมย์  จนท.สสจ.บร
 จำนวน 100 คน

08 ม.ค. 56

 

 อบรมภาษาอังกฤษ
 วันที่ ประชุม 10 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 13.00 - 17.00 น.

 ห้องประชุม 1 สสจ. จ.บุรีรัมย์  จนท.สสจ.บร
 จำนวน 100 คน

04 ม.ค. 56

 

 มอร์นิ่งทอร์ค
 วันที่ ประชุม 8 มกราคม พ.ศ. 2556
 เวลา 08.00 - 10.30 น.

 ห้องประชุม 1 สสจ. จ.บุรีรัมย์  จนท.สสจ.บร
 จำนวน 100 คน
       
 
งาน นิติกร          
       
 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม          

31 พ.ค. 56

 ประชุมรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE
 วันที่ ประชุม 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ศาลากลาง(ศูนย์ราชการใหม่) จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการ TO BE NO1.
คุณพักตร์พิไล
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 จำนวน 30 คน
       
 
งาน พัสดุ          

04 มิ.ย. 56

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
การขอใช้ที่ดินของส่วนราชการในสังกัดสนง.สธ จ.บร.
 วันที่ ประชุม 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์ รพช.สสอ.
งาน พัสดุ
 จำนวน 100 คน
       
 
งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ุ          

31 ต.ค. 56

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 วันที่ ประชุม 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 18.30 น.
รพ.บุรีรัมย์ จ..บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงาน ANC
รพ.บร./สสจ.บร.
 จำนวน 300 คน
01 มี.ค. 56
 ประชุมเชิงปฏิบัติการMI
 วันที่ ประชุม 18-21 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตึกอุบัติเหตุรพ.บร. จ.บุรีรัมย์

 แพทย์,พยาบาล ER WARD

รพ.บร.,
กลุ่มงานควบคุมโรค

 จำนวน 6 คน
01 มี.ค. 56
 ประชุมเชิงปฏิบัติการHI
 วันที่ ประชุม 15 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิครพ.บร. จ.บุรีรัมย์

 พยาบาลปฏิบัติ

รพ.บร.,
กลุ่มงานควบคุมโรค

 จำนวน 150 คน
01 มี.ค. 56
 ประชุมเชิงปฏิบัติการHI
 วันที่ ประชุม 14 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิครพ.บร. จ.บุรีรัมย์

 พี่เลี้ยงพยาบาล,แพทย์ ER บร.สร.

รพ.มหาราช,รพ.บร.,
กลุ่มงานควบคุมโรค

 จำนวน 150 คน
01 มี.ค. 56
 ประชุมเชิงปฏิบัติการHI
 วันที่ ประชุม 13 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิครพ.บร. จ.บุรีรัมย์
 รพ.สต.โซนเหนือใต้
รพ.บุรรัมย์
และควบคุมโรค
 จำนวน 250 คน
28 ก.พ. 56
 ประชุมเชิงปฏิบัติการMI
 วันที่ ประชุม 11-14 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตึกอุบัติเหตุรพ.บร. จ.บุรีรัมย์  แพทย์,พยาบาล ER WARD
รพ.บุรรัมย์
และควบคุมโรค
 จำนวน 6 คน
28 ก.พ. 56
 ประชุมพัฒนาเครือข่ายมะเร็ง
 วันที่ ประชุม 11 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมเฉลิมฯรพ.บร. จ.บุรีรัมย์  แพทย์พยาบาลจนทสธ.โซนใต้
รพ.บุรรัมย์
และควบคุมโรค
 จำนวน 150 คน
28 ก.พ. 56
 ประชุมAsthmasCOPD
 วันที่ ประชุม 6 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมเฉลิมฯรพ.บร. จ.บุรีรัมย์  เขตนครชัยบุรินทร์จนท.
รพ.บุรรัมย์
และควบคุมโรค
 จำนวน 150 คน
28 ก.พ. 56
 ประชุมเครือข่ายมะเร็ง
 วันที่ ประชุม 4 มีนาคม
พ.ศ. 2556
 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ห้องประชุมเฉลิมฯรพ.บร. จ.บุรีรัมย์  พยาบาลแพทย์จนท.สอโซนเหนือ
รพ.บุรรัมย์
และควบคุมโรค
 จำนวน 150 คน