ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1

โปรดอ่าน

1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ประมวลผลการประเมินเบื้องต้น และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559

2.ขอให้หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้น หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ขอให้แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ภายในไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไม่เกิน 12.00 น.

3.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จะประมวลผลสถานะ Semi Final และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

4.ขอให้หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบผลการประเมิน หากต้องการอุทธรณ์ ขอให้แจ้งกลุ่มงานงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2559 ไม่เกิน 12.00 น.

5.หลังจากนี้จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ยกเว้นความผิดพลาดจากสูตรคำนวน หรือการลิงค์ข้อมูลเท่านั้น