ผลการประเมิน ปี 2559 รอบที่ 1 จำแนกตามกลุ่มงาน

กลับ

 

ลำดับ กลุ่มงาน การประเมินผล การประเมินผล ควบคุมกำกับ
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน CUP
file สถานะ ปรับปรุงเมื่อ file สถานะ ปรับปรุงเมื่อ file สถานะ ปรับปรุงเมื่อ
1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป download Final 01/04/59 14.11 download Final 01/04/59 14.11 download Final 01/04/59 14.11
2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข download Final 01/04/59 14.15 download Final 01/04/59 14.15 download Final 01/04/59 14.15
3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล download Final 01/04/59 14.18 download Final 01/04/59 14.18    
4 กลุ่มงานควบคุมโรค download Final 01/04/59 14.23 download Final 01/04/59 14.23 download Final 01/04/59 14.23
5 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและสื่อสารสาธารณะ download Final 01/04/59 14.29 download Final 01/04/59 14.29 download Final 01/04/59 14.29
6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ download Final 01/04/59 14.32 download Final 01/04/59 14.32 download Final 01/04/59 14.32
7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ download Final 02/04/59 13.03 download Final 01/04/59 14.36 download Final 01/04/59 14.36
8 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม download Final 01/04/59 14.38 download Final 01/04/59 14.38 download Final 01/04/59 14.38
9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค download Final 01/04/59 14.42 download Final 01/04/59 14.42 download Final 01/04/59 14.42
10 กลุ่มงานประกันสุขภาพ download Final 01/04/59 14.47 download Final 01/04/59 14.47 download Final 01/04/59 14.47

 

โปรดอ่าน

1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ประมวลผลการประเมินเบื้องต้น และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559

2.ขอให้หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้น หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ขอให้แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ภายในไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไม่เกิน 12.00 น.

3.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จะประมวลผลสถานะ Semi Final และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

4.ขอให้หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบผลการประเมิน หากต้องการอุทธรณ์ ขอให้แจ้งกลุ่มงานงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2559 ไม่เกิน 12.00 น.

5.หลังจากนี้จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ยกเว้นความผิดพลาดจากสูตรคำนวน หรือการลิงค์ข้อมูลเท่านั้น