ผลการประเมิน ปี 2559 รอบที่ 1 จำแนกตามหน่วยงาน

กลับ

 

ลำดับ อำเภอ การประเมินผล การประเมินผล ควบคุมกำกับ
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน CUP
pdf สถานะ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด pdf สถานะ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด pdf สถานะ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมือง download Final 01/04/59 14.54   download Final 01/04/59 15.50
2 คูเมือง download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
3 กระสัง download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
4 นางรอง download Final 01/04/59 14.54   download Final 01/04/59 15.50
5 หนองกี่ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
6 ละหานทราย download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
7 ประโคนชัย download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
8 บ้านกรวด download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
9 พุทไธสง download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
10 ลำปลายมาศ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
11 สตึก download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
12 ปะคำ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
13 นาโพธิ์ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
14 หนองหงส์ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
15 พลับพลาชัย download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
16 ห้วยราช download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
17 โนนสุวรรณ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
18 ชำนิ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
19 บ้านใหม่ไชยพจน์ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
20 โนนดินแดง download Final 02/04/59 13.04 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
21 บ้านด่าน download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
22 แคนดง download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50
23 เฉลิมพระเกียรติ download Final 01/04/59 14.54 download Final 01/04/59 15.29 download Final 01/04/59 15.50

 

 

โปรดอ่าน

1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ประมวลผลการประเมินเบื้องต้น และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559

2.ขอให้หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้น หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ขอให้แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ภายในไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไม่เกิน 12.00 น.

3.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จะประมวลผลสถานะ Semi Final และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

4.ขอให้หน่วยงานทุกแห่งตรวจสอบผลการประเมิน หากต้องการอุทธรณ์ ขอให้แจ้งกลุ่มงานงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2559 ไม่เกิน 12.00 น.

5.หลังจากนี้จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ยกเว้นความผิดพลาดจากสูตรคำนวน หรือการลิงค์ข้อมูลเท่านั้น