สสจ.บร.
สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ข่าวด่วน ต่อ
   
30 พ.ย. 60 แจ้งแนวทางในการบริหาร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561
28 พ.ย. 60 การติดตามการเบิกจ่าย งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ก.ย. 60 อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) ปี 2561 10% ,20% และ 70% จ.บุรีรัมย์
25 ก.ย. 60 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
06 ก.ย. 60 แบบฟอร์มแผนการขอเปิดปิดขยายเตียงปรับระดับสถานบริการ และ
06 ก.ย. 60 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาการให้บริการความเป็นเลิศทางการแพทย์
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 ส.ค. 60 ยอดจัดสรร และแบบฟอร์มการบันทึก ข้อมูล งบค่าเสื่อม ปี 2651 (ปรับปรุง)
08 ส.ค. 60 การสำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลชุมชน
23 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 9 และกำหนดการประชุม
08 มิ.ย. 60 ทบทวนสาเหตุการตาย จังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 พ.ค. 60 ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health)
03 พ.ค. 60 การสำรวจข้อมูลจำนวนห้องพิเศษ พร้อมจำนวนเตียง (ฉบับเพิ่มเติม)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลการตายให้มีคุณภาพ ปี 2560 บร 0032.002/ว6181
ลว 5 เมษายน 2560 (สำหรับที่ว่าการอำเภอและเทศบาล)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 มี.ค. 60 การลงข้อมูลสาเหตุการตาย จ.บุรีรัมย์ ปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4)
08 มี.ค. 60 ข้อมูลการตายของประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลจาก สนย.)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ม.ค. 60 อนุมัติขอใช้เงินเหลือจ่าย ปี 2558 ลงไป และอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายการ ปี 2560
26 ม.ค. 60 แบบรายงาน KPI 5 สาขา ปี 2560
12 ม.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 18 สาขา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบ' 60
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ธ.ค. 59 อนุมัติแผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม ปี 2560 (10%+90%)) ณ. 20 ธันวาคม 2559
30 ธ.ค. 59 10 %+90% มี 5 ไฟล์ โปรด Download ให้ครบนะครับ (Files-1     Files-2     Files-3     Files-4     Files-5)
06 ธ.ค. 59 เอกสารขออนุมัติจัดตั้ง และการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ต.ค. 59 การจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่าย
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๖๕ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 บร. ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๘๕๙ การขอขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๕๙
02 ก.ย. 59 เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปี ๒๕๖๐
19 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
28 ก.ค. 59 Action Plan (Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
22 ก.ค. 59 แผนงบค่าเสื่อม ปี 2551-2559 จ.บุรีรัมย์ (แผนตั้งต้นดังเดิม)
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
26 เม.ย. 59 แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม)ระดับสถานบริการ
21 เม.ย. 59 การรับมือป้องกันจากพายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ และอันตรายจากฟ้าผ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 มี.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกประเภท
17 มี.ค. 59 ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จัดตั้้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
16 มี.ค. 59 ขอให้สำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 23 มี.ค. 59)
10 มี.ค. 59 Slide ประชุม Service Plan 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไฟล์ที่-1 ไฟล์ที่-2 ไฟล์ที่-3
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 ก.พ. 59 อนุมัติงบสนับสนุนค่าบริการทางแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) ปี 2559
04 ก.พ. 59 แบบสำรวจที่พักอาศัย รพ./สสอ./รพ.สต. (ปรับปรุงข้อมูลใหม่)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ม.ค. 59 แผนงบค่าบริการฯ (งบค่าเสื่อม) 10%และ90% ปี 2559 จ.บุรีรัมย์ ปรับส่งใหม่
25 ม.ค. 59 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
19 ม.ค. 59 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการ ฯ"
13 ม.ค. 59 แก้ไข งบค่าเสื่อม 90%
12 ม.ค. 59 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล
12 ม.ค. 59 ขอ Special(เฉพาะเจาะจง) และใบเสนอราคา 3 บริษัท ครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี '60 (ส่ง 13 มกราคม 2559)
07 ม.ค. 59 แบบรายงาน KPI 5 สาขาหลัก รับตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2559
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ธ.ค. 58 แจ้งการจัดสรรเงินและจัดทำแผนขอสนับสนุนงบค่าเสื่อม (๙๐% และ ๑๐%) ปี ๒๕๕๙
18 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการ คระที่ 2 Service Plan และ Slide นำเสนอ คณะที่ 2
18 ธ.ค. 58 กำหนดการและแนวทางการนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับอำเภอ จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบฯ 2559 (21-28 ธ.ค. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
14 ธ.ค. 58 เอกสารหมายเลข 1
04 ธ.ค. 58 หลักการ “6 Building Blocks of Health System
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 พ.ย. 58 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan ๑๑ สาขาหลัก ปี ๒๕๕๙ และ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) ๑๐ สาขาหลัก เขตสุขภาพที่ ๙
05 พ.ย. 58 รายละเอียด และ แบบฟอร์มจัดทำแผนงบลงทุน ปี 2560
04 พ.ย. 58 ประชุมชี้แจง แผนปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข ปี 59
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ต.ค. 58 ข้อมูลงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและเงินเหลือจ่ายนำเข้าบอร์ดหลักฯ พิจราณา
26 ต.ค. 58 อนุมัติการใช้เงินตามแผนขอสนับสนุนงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๕๘
20 ต.ค. 58 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
13 ต.ค. 58 ขอเชิญประชุม การประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
09 ต.ค. 58 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ก.ย. 58 แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงของ รพ.สต. ปี 2559
30 ก.ย. 58 แนวทางการจัดเงิน Fixed Cost โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2557
28 ก.ย. 58 การขอขยายเวลาการดำเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
สำหรับบริหารระดับประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
28 ก.ย. 58 การอนุมัติการใช้เงินตามแผนขอสนับสนุนงบค่าเสื่อม ปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
28 ก.ย. 58 การกำกับติดตามงบค่าเสื่อม ปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
14 ก.ย. 58 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและใช้เงินเหลื่อจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2557
04 ก.ย. 58 แผนการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดบุรีรัมย์ (งบค่าเสื่อม)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ส.ค. 58 การจัดทำ planfin ปี 2559
04 ส.ค. 58 การกำกับติดตามงบค่าเสื่อม ปี 51-58 (Download-1) (Download-2)
03 ส.ค. 58 เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๒"
20 ก.ค. 58 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุนบดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน
การเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน ปี 2559 - 2561
16 ก.ค. 58 "ร่าง คู่มือสำหรับประชาชนฯ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 มิ.ย. 58 ข้อมูลประชากร ปี 2555-2558
16 มิ.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน การแปลงนโยบาย B-cm Model สู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือ Family plan
15 มิ.ย. 58 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการตรวจราชการ รอบ2 คณะที่ 2 Service Plan
12 มิ.ย. 58 template ตัวชี้วัดตรวจราชการ คณะที่ 1 รอบ 2 ปี 2558 และ แบบฟอร์มจังหวัดกรอกข้อมูล?
05 มิ.ย. 58 เอกสารงบลงทุน 5 มิย.58 และ แผนงบลงทุน ปี 51-56?
04 มิ.ย. 58 ข้อมูลงบค่าเสื่อมที่จะต้องดำเนินการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
03 มิ.ย. 58 สรุปผล การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และ
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
02 มิ.ย. 58 สรุป การบันทึกข้อมูล ปี 51 - 58 จ.บุรีรัมย์(รอบที่ 2 มิ.ย.58)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 พ.ค. 58 รายงานผล "การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง"
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์
21 พ.ค. 58 งบลงทุนค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557
14 พ.ค. 58 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ
link URL bps.moph.go.th/content/โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี
06 พ.ค. 58 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าเสื่อมและการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2551-2558
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 เม.ย. 58 การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558
23 เม.ย. 58 KPI Template 5 ตัวชี้วัด (ภาคบังคับ)
11 มี.ค. 58 คืนข้อมูลให้หน่วยบริการตาม Service Plan ภาพจังหวัด
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ก.พ. 58 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ จำแนกตามวันที่ และโซน
  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓, ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (Update)
23 ก.พ. 58 Servive Plan ปี 2558 (Update)
19 ก.พ. 58 Servive Plan ปี 2558
11 ก.พ. 58 สำหรับแก้ไขและตรวจสอบ แผนค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม สปสช.) ปี 2558 จ.บุรีรัมย์?
09 ก.พ. 58 ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ขอที่พักอาศัยงบลงทุนปี 59 ส่งพรุ่งนี้?
09 ก.พ. 58 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1
06 ก.พ. 58 กำหนดการตรวจราชการ ฯ และรายชื่อผู้ นิเทศ ฯ รอบที่ 1
05 ก.พ. 58 แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
05 ก.พ. 58 เอกสารประกอบการประชุม ตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ม.ค. 58 แบบฟอร์มข้อมูล รถยนต์ -รถจักรยานยนต
29 ม.ค. 58 ขอข้อมูลเพิ่มในรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปี 2559 เพิ่มเติม?
15 ม.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
13 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
08 ม.ค. 58 กำหนดการและแนวทางการนิเทศงานกรณีพิเศษ (Coaching) ประจำปี 2558
08 ม.ค. 58 กำหนดการ การมอบประกาศนียบัตรแกผู้สำเร็จการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 ธ.ค. 57 บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
12 ธ.ค. 57 แจ้งจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ฯปี 58 ,ฟอร์มคำขอแผนและแนวทางฯ
01 ธ.ค. 57 งบ 16 %และแผนพัฒนา 3 ปีและ รายการครุภัณฑ์
27 พ.ย. 57 ตรวจสอบงบค่าเสื่อมที่ยังไม่ดำเนินการ
24 พ.ย. 57 ส่งข้อมูลงบค่าเสื่อมตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557 สันที่ 5 ส.ค. 57
12 พ.ย. 57 รายงานการประชุม อปสข. ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 16 ก.ย. 57 และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พ.ย. 57
10 พ.ย. 57 รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรในงบลงทุน ปี 2558 , งบ 20% กระทรวง และ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2557
10 พ.ย. 57 แบบฟอร์มจัดทำแผน รับ-จ่าย ระดับ รพ.สต. ปี 2558
10 พ.ย. 57 แบบฟอร์มงบลงทุนปี 59 ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุงข้อมูลใหม่ ณ. เวลา 15.50 น.)
10 พ.ย. 57 ร่างงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ฯ ปี 2557 จ.บุรีรัมย์ ที่คาดว่าจะได้รับ
10 พ.ย. 57 ร่างกรอบแนวทางงบลงทุนปี 59 วันที่ 8 พ.ย. 57 แก้ไข
04 พ.ย. 57 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานฯปีงบประมาณ 2558?
22 ต.ค 57 แจ้งจัดสรรงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
21 ต.ค 57 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ (วันท ี่20 ตุลาคม 2557)
17 ต.ค 57 ปรับแก้รายละเอียด Templet ตัวชี้วัดปี 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)
15 ต.ค 57 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
06 ต.ค 57 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ.บุรีรัมย์
03 ต.ค 57 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 ก.ย. 2557
01 ต.ค 57 คำขอขาขึ้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557?
29 ก.ย. 57 แบบสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารจังหวัดบุรีรัมย์
29 ก.ย. 57 สไลด์ การประชุม วันที่ 26 กันยายน 2557
29 ก.ย. 57 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558
17 ก.ย. 57 อนุมัติแล้ว งบค่าเสื่อม 20% กระทรวง
17 ก.ย. 57 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณข้อเสนอตามมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรฐกิจปี 2557
25 ส.ค. 57 การกำกับติดตามการใช้งบค่าเสื่อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ลงมา
05 ส.ค. 57 รายงานงบลงทุน ปี 2551 - 2557
29 ก.ค. 57 รวมองค์ความรู้ ตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี
29 ก.ค. 57 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล การบริหารเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาร 2551 - 2557
04 ก.ค. 57 ตัวแบบระบบบริหารจัดการ เพื่อสันติสุขที่ทรงประสิทธิภาพ
02 มิ.ย. 57 Update (ของวันที่ 17 มี.ค. 57) งบลงทุน(ค่าเสื่อม) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์
23 พ.ค. 57 ขอให้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง
27 ก.พ. 57 รายการยาใน Service Plan
24 ก.พ. 57 การดำเนินงาน Service Plan ปี 57
16 ก.พ. 57 ข้อมูลหน้า web page ได้รับการแก้ไขแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ใช้ Website ทราบ
28 ม.ค. 57 ข้้อท้วงติง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
06 ม.ค. 57 แผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ทุกโรงพยาบาล
02 ม.ค. 57 สรุปสภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
12 ธ.ค. 56 1. ตัวอย่างแผน ServicePlan รพ.บร.
2. การบริหารเงินค่าเสื่อม 2557
11 ธ.ค. 56

1. การพัฒนาระบบบริการ Service Plan 10 สาขา เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ปี 2557
4. กรอบ service plan 4-12-56

02 ธ.ค. 56 กำหนดการประชุมแผนรายรับรายจ่าย
25 พ.ย. 56 ขอแจ้งรหัสมาตรฐานเพิ่มเติมที่ใช้ใน 43 แฟ้มข้อมูล
11 พ.ย. 56 แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง+ครุภัณฑ์ ปี 58-60 (บริหาร)
27 ก.ย. 56 ดาวส์โหลด!!! แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำถ่วม ปี ๒๕๕๖
21 มี.ค. 56 1. รหัส LAB LOINC สำหรับรายงานคลินกเบาหวาน ฝ ความดัน Loidnc_code(21-03-2556).rar
2. รายงาน Intraweb งาน NCD สสจ.บุรีรัมย์ Report-Intraweb_NCD(21-03-2556).rar
01 มี.ค. 56 การติดตามการใช้งบค่าเสื่อมของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

26 ก.พ. 56

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปี 2556
11 ก.พ. 56 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย (Service Plan)และคระกรรมการกลุ่มโรค 10 สาขา จ.บุรีรัมย์
08 ก.พ. 56 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10 สาขาเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
22 ก.พ. 56 แผนงบลงทุน UC 20%, 50% (สปสช.) และ UC 20% (เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9) ปี 2556 จ.บุรีรัมย
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)