สสจ.บร.
สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 
ปี พ.ศ. 2561
 
 
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2561
 
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018
26 มี.ค. 61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
"นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
26 มี.ค. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑
26 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์ด้านสุขภาพด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ICT Innovations for eHealth"
20 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรับมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
08 มี.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ จ.บร.
08 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศสุขภาพ
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 ก.พ. 61 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
13 ก.พ. 61 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ปี'๖๑
09 ก.พ. 61 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ม.ค. 61 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปี่ที่ ๒ ฉบับที่ ๑
22 ม.ค. 61 ขอส่งคำสั่ง เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวง ส.ธ. เขตสุขภาพที่ ๙ ปี'๒๕๖๑"
08 ม.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบ' 62
08 ม.ค. 61 แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน ฯ
 
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)