Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 
ปี พ.ศ. 2558
 
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
02 ธ.ค. 58 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
10 พ.ย. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2559
21 ต.ค. 58 แบบฟอร์มจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KPI Template) สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.บุรีรัมย์รีรัมย์
20 ต.ค. 58 ไฟล์แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับกลุ่มงานในสำงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
28 ก.ย. 58 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
29 สค. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 2
04 สค. 58 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2558 รอบที่ 2
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
04 เม.ย. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1
08 มีค. 58 แบบประเมินและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ.
26 ก.พ. 58 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     Update 28/02/2558
05 กพ. 58 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Template และแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อการตรวจสอบ
03 กพ. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2558 29 -30 มค. 58 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
   
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2558
 
29 ธ.ค. 58 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็ปไซด์ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE)
29 ธ.ค. 58 สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายของรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
25 ธ.ค. 58 การดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรฐกิจของรัฐบาล
08 ธ.ค. 58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2558 - 2559
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 พ..ย. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ สมัครสมาชิก กลุ่มไลน์ "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล"
30 พ..ย. 58 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอากาศหนาวเย็
30 พ..ย. 58 รายละเอียดการรับสมัคร "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
30 พ..ย. 58 เกณฑ์การพิจราณา "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙"
27 พ..ย. 58
การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
20 พ..ย. 58 การบูรณาการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
05 พ..ย. 58 การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)
ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ก.ย. 58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
04 ก.ย. 58 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางวัล United Nation Public Service Award
03 ก.ย. 58 แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด
03 ก.ย. 58 ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล ๕
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ส.ค. 58 การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย์ (NRMS) และการเปิดเผยรานงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สูาสาธารณะ
26 ส.ค. 58 การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
17 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมวิธืติดตั้งและเข้าใช้วารสารออนไลน
17 ส.ค. 58 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ
07 ส.ค. 58 เพลงและเนื้อร้อง สำหรับขับร้องในการรับเสด็จฯ หน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 21 ส.ค.. 2558
06 ส.ค. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา(ต่อ)
03 ส.ค. 58 ผลการจัดเก็บ จปฐ ปี 2558 รายอำเภอ
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ก.ค. 58 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
28 ก.ค. 58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๘
22 ก.ค. 58 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
22 ก.ค. 58 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
21 ก.ค. 58 การเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันปัญหาภัยแล้ง
20 ก.ค. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
20 ก.ค. 58 สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๔ฝ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สำเนาแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการพัฒนางาน Long Term Care(Node ผู้สูงอายุ)
20 ก.ค. 58 รายงานการวิเคราะห์สถานะการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558
8 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและสุขภาพ
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 มิ.ย. 58 ไวนิลประชาสัมพันธ์โรค MERS-COV สำหรับ รพ.สต. และ รพ.
19 มิ.ย. 58 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ Thailand Research Expo 2015"
15 มิ.ย. 58 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
4 มิ.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยระดับจังหวัดปี 58
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 พ.ค. 58 ไฟล์นำเสนอการอมรมสถิติและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในงานวิจัย (โดย อ.พีระ ครึกครื้นจิตร)
14 พ.ค. 58 ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานส่วนกลางสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12
01 พ.ค. 58 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2558
23 เม.ย. 58 Download Font ft meuang ตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
09 เม.ย. 58 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 มี.ค. 58 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 (สัปดาห์ที่ 11)
24 มี.ค. 58 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
23 มี.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 (ระบบสอบกลาง)
16 มี.ค. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา(ต่อ)
12 มี.ค. 58 แจ้งแนวทางขอรับรางวัล United nations Public Service Award
11 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน
06 มี.ค. 58 ขอเชิญชวนบุคคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวด ๑๐๘
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
06 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมประกวดผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ก.พ. 58 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสำคัญที่ภูมิใจ
12 ก.พ. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา
04 ก.พ. 58 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)