Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 
ปี พ.ศ. 2556
 
27 ธ.ค. 56 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข
25 ธ.ค. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
04 ก.ย. 56 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบที่ 2 เวลา 16.27 น.
13 ส.ค. 56 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 56 รอบที่ 2 หน่วยรับประเมิน คือ รพช. , สสอ. จำแนกตามกลุ่มงาน
09 ส.ค. 56 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ"
09 ส.ค. 56 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบที่ 2 สำหรับ รพช. และ สสอ
08 ส.ค. 56 กำหนดการประเมิน ปี 2556 รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.05 น.)
16 ก.ค. 56 ผลการดำเนินงาน 66 ตัวชี้วัด จาก สนย. (ตค.55-เมย.56)
20 มิ.ย. 56 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1
10 มิ.ย. 56 คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2556 รอบที่ 2 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรย
03 มิ.ย. 56 คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2556 รอบที่ 2 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรย์
23 พ.ค. 56 สรุปการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
23 พ.ค. 56 สรุปการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
-- เม.ย. 56 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบที่ 1
29 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 ปรับเปลี่ยน การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย ประจำปี 2556
ตามหนังสือ "บันทึกการรับรองข่าวทางวิทยุ ที่ บร 0032.002/ 353"
ดังรายละเอียด ไฟล์แนบ
18 เม.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และสถานที
"การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัย"
วันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ. ห้องประชุมประโคนชัย โรงเรมเทพนคร
22 ก.พ. 56 รับนิเทศ ครั้งที่ 1 ปี2556 จ.บุรีรัมย์ (19-21 กพ.56)
04 ก.พ. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัมนาสุขภาพ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2556 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรย์
(Update เมื่อ 4 ก.พ. 56)
23 ม.ค. 56 นโยบายปลัด กระทรวงสาธารณสุข และ ระบบตรวจราชการ 2556
09 มี.ค. 54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2554 รอบที่ 1
   
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2556
 
22 พ.ย. 56 การเฝ้าระวังโรคคอตีบ
08 พ.ย. 56 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเขตบริการสุขภาพ ปี 2557
06 พ.ย. 56 มหกรรมตลาดนัดความรู้ควบคุมโรค     Part-1        Part-2
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ต.ค. 56 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557
07 ต.ค. 56 แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557
07 ต.ค. 56 แนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ ๒๕๕๗ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ก.ย. 56 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย และปาร์มน้ำมัน) ประจำปี ๒๕๕๖
26 ก.ย. 56 แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
24 ก.ย. 56 เรื่อง แจ้งความจำนงสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
24 ก.ย. 56 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
23 ก.ย. 56 ตารางสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
17 ก.ย. 56 ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงาน
ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๗
09 ก.ย. 56 สเปคยูนิตทำฟัน
06 ก.ย. 56 หนังสือ!!!ขออนุญาตไปประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ที่ จ.ขอนแก่น
06 ก.ย. 56 ประกาศ!!!ผลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2556
04 ก.ย. 56 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบฉุกเฉิน ส่งต่อ
03 ก.ย. 56 การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2557 - 2560
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ส.ค. 56 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
28 ส.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบะัติการ "เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานบริการ ปี 2556"
23 ส.ค. 56 การป้องกัน และควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2556
22 ส.ค. 56 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
05 ส.ค. 56 กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 ก.ค. 56 นิยามและความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง และ ฝนทิ้งช่วง
17 ก.ค. 56 สรุปงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรและใช้ไป ปี 2551 - 2556
16 ก.ค. 56 ฉบับปรับปุรุัง ดาวน์โหลดสเปคยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
11 ก.ค. 56 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. 2552 - 2554
07 ก.ค. 56 การออกหนังสือรับรองการเกิด
03 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
01 ก.ค. 56 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน"
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 มิ.ย. 56 ประกาศเผยแพร่ทะเบียนข้อมูลกลุ่มบุคคล
18 มิ.ย. 56 แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
17 มิ.ย. 56 ผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 1 ประจำปี 2556
10 มิ.ย. 56 รายชื่อพยาบาลอบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ปีงบประมาณ 2556
10 มิ.ย. 56 ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการนำเสนอเวทีวิชาการเขต ปี'56
10 มิ.ย. 56 กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ปรับปรุงผลงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
วันที่ 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
กำหนดการ วันที่ 13/06/2556         กำหนดการ วันที่ 14/06/2556
04 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 พ.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับจังหวัดประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ.ห้องประชุม สสจ.บร. และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดการนำเสนอ วันที่ 13 มิ.ย. 56          กำหนดการนำเสนอ วันที่ 14 มิ.ย. 56
23 พ.ค. 56 ไฟล์ การประชุม P4P ณ. โรงแรมเทพนคร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
22 พ.ค. 56 ขอรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี"(พอ.สว)
17 พ.ค. 56 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการสาธารณสุขพื้นที่เครือข่าย บริการที่ 9 ครั้งที่ 14 ปี'56 ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 56 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำ 2556
17 พ.ค. 56 แบบเก็บข้อมูลวิเคระห์ต้นทุน สสอ.
17 พ.ค. 56 กำหนดการประชุม P4P วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
08 พ.ค. 56 กำหนดการประชุมแผนพัฒนาสุขภาพ Service Plan
08 พ.ค. 56 ขอให้ทบทวน รพ.สต. ที่มีอายุเกิน 25 ปี ให้แจ้งกลับที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรย์ ภายในวันนี้
07 พ.ค. 56 แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance:P4P)
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 29-30 เมษายน 2556 รร.ริชมอนด์ [Download]
2. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนและการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 1 พฤษภาคม 2556 รร.ริชมอนด์ [Download]
02 พ.ค  56 การสมัครขอรับการประเมินเพื่่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 พ.ค  56 การดำเนินการนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
18 เม.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 มี.ค. 56 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
14 มี.ค. 56 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556
12 มี.ค. 56 การควบคุมโรคไข้เลือดออก (ภาคปฏิบัติ)
12 มี.ค. 56 นโยบายโรคไข้เลือดออก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556
11 มี.ค. 56 ตัวชี้วัดDHFสำหรับผู้บริหาร
11 มี.ค. 56 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
06 มี.ค. 56 สถานการณ์โรคหัด และแนวทางเฝ้าระวังโรคหัด จังหวัดบุรีรัมย์
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ก.พ. 56 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
22 ก.พ. 56 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
18 ก.พ. 56 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก website : http://www.thailandmedicalhub.net/ (web บริการสุขภาพ) Download
18 ก.พ. 56 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียม IP Star ของ TOT (ปรับลดราคาค่าบริการ และ ปรับเพิ่มความเร็ว)
06 ก.พ. 56 06 ก.พ. 56 แผนการตรวจราชการฯ ปี 2556
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ม.ค. 56 11 ม.ค. 56 โครงการประชุมชี้แจงฯ และแบบตอบรับการประชุม
06 ม.ค. 56 ผลการสำรวจความพึงพอใจ งานบริการผู้ป่วยนอก ปี 25555 จ.บุรีรัมย ์
05 ม.ค. 56 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551-2556 และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
03 ม.ค. 56 ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข กับ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)