สสจ.บร.
สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 
ปี พ.ศ. 2560
 
28 พ.ย. 60 บันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเขตสุขภาพที่ ๙
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ฯ และ น.พ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.
28 พ.ย. 60 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พ.ย. 60 แผนยุทธศาสตร์ ฯ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA ปีงบประมาณ 2561
08 พ.ย. 60 แผนกลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 60-64
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ก.ย. 60 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561
28 ก.ย. 60 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
28 ก.ย. 60 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2560 กองตรวจราชการ สป.สธ.
19 ก.ย. 60 เอกสารการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดทำโครงการและเสนอของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
05 ก.ย. 60 ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2561
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ส.ค. 60 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รอบที่ 2
25 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการเชิงระบบ ปี 2561
25 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำปี 2561
24 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ปี 2561
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ก.ค. 60 ไฟล์นำเสนอ/สรุป การตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปี 60 จังหวัดบุรีรัมย์ 11-12 ก.ค.60
26 มิ.ย. 60 ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ของ สตป. และ PA รวมทั้ง Templete และแบบ ตก. ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
19 พ.ค. 60 ไฟล์นำเสนอ Service plan 5 สาขา (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
04 เม.ย. 60 ไฟล์การประชุมโครงการพัฒนาระบบการศึกษาข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE: Life Expectancy) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE: Health-Adjusted Life Expectancy)
18 มี.ค. 60 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รอบที่ 1
03 มี.ค. 60 ไฟล์นำเสนอ/สรุป การตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปี 60 จังหวัดบุรีรัมย์ 1-3 มี.ค.60
01 ก.พ. 60 การแก้ไขรายละเอียดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ณ 17 มกราคม 2560
26 ม.ค. 60 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (performance Agreement : PA ปี 60
19 ม.ค. 60 ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง การอบรม Coaching วันที่ 12-13 มกราคม 2560
Files 1, Files 2
18 ม.ค. 60 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2559
05 ม.ค. 60 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานรองรับการเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน จ.บุรีรัมย์
20 ธ.ค. 59 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
14 ธ.ค. 59 กำหนดการและแนวทางการขับเคลื่อน นิเทศและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จ.บุรีรัมย์ ปีงบ' 2560
 
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2559
30 พ.ย. 59 สไลด์และเอกสารประกอบการ conference แนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 30 พ.ย.59
30 พ.ย. 59 ตัวชี้วัดกระทรวง "รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559 "
15 พ.ย. 59 ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมลี้ลอย
15 พ.ย. 59 ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ โดย นพ. สสจ.บร.
14 พ.ย. 59 ตัวชี้วัด สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2560
11 พ.ย. 59 กำหนดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ ปี 2560
11 พ.ย. 59 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
07 พ.ย. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธาณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ต.ค. 59 ไฟล์นำเสนอ PA กระทรวงสาธารณสุข 30 ตัว ณ วันที่ 28 ต.ค.59
27 ต.ค. 59 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 96 ตัว ตัวชี้วัด PA 29 ตัว และตัวชีวัดการตรวจราชการ 43 ตัว ปี 2560 update 19/10/59
12 ต.ค. 59 แนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
11 ต.ค. 59 สรุป PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
11 ต.ค. 59 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระดับอำเภอ
03 ต.ค. 59 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี 2560 สำหรับ สสจ.
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ก.ย. 59 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 สสจ.บุรีรัมย์
20 ส.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
11 ส.ค. 59 สรุปผลการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556-2559" ในเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-65
08 ส.ค. 59 เอกสารประกอบการอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
07 ส.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2559 รอบที่ 2
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ก.ค. 59 ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 59 รอบที่ 2/2559
06 มิ.ย. 59 สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
24 พ.ค. 59 หนังสือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
27 เม.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการปี 2559
26 เม.ย. 59 สรุปผลการประเมิน PA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน ปี 59
26 มี.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
09 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2559
03 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2558
 
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
02 ธ.ค. 58 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
10 พ.ย. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2559
21 ต.ค. 58 แบบฟอร์มจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KPI Template) สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.บุรีรัมย์รีรัมย์
20 ต.ค. 58 ไฟล์แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับกลุ่มงานในสำงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
28 ก.ย. 58 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
29 สค. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 2
04 สค. 58 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2558 รอบที่ 2
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
04 เม.ย. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1
08 มีค. 58 แบบประเมินและควบคุมกำกับการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ.
26 ก.พ. 58 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     Update 28/02/2558
05 กพ. 58 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน Template และแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อการตรวจสอบ
03 กพ. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2558 29 -30 มค. 58 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2557
 
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
////////////  
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
////////////  
   
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตาม
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตามสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ
24 พ.ย. 57 ตัวอย่างการนำเสนอ power point ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ ๑๕ ด้านกระทรวงสาธารณสุข
14 พ.ย. 57 แก้ไขแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ปี 2558 (แก้ไขแหล่งงบประมาณ)
13 พ.ย. 57 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 13 พย. 57
13 พ.ย. 57 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์บูรณาการ 15 ด้าน กระทรวงสาธารณสุข
11 พ.ย. 57 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2556-2559)
06 พ.ย. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
04 พ.ย. 57 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2558 ฉบับรอปรับปรุงแก้ไข วันที่ 4-5 พ.ย.57
22 ต.ค. 57 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ สสจ.บร.และแผนเขต 9 ปี 59?
05 ก.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 2Update 17.51 น.
07 ส.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
28 ก.ค. 57 Updateกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
28 ก.ค. 57 Updateระเบียบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
21 ก.ค. 57 Power Point ประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2557
  Part 1         Part 2         Part 3         Part 4         Click Downloads
18 มิ.ย. 57 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณะสุข รอบที่ 1
17 มิ.ย. 57 แนวทางการรับ การตรวจประเมินรอบที่ 2
20 พ.ค. 57 กำหนดการ นิเทศงาน รอบที่ 2 / 2557
เวลา 11.05 น. Updateผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ **ดูที่ เวลาปรับปรุงข้อมูล ยืนยันข้อมูล
22 เม.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1
13 มี.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ
08 ม.ค. 57 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     FINAL
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2556
 
27 ธ.ค. 56 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข
25 ธ.ค. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
04 ก.ย. 56 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบที่ 2 เวลา 16.27 น.
13 ส.ค. 56 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 56 รอบที่ 2 หน่วยรับประเมิน คือ รพช. , สสอ. จำแนกตามกลุ่มงาน
09 ส.ค. 56 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ"
09 ส.ค. 56 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบที่ 2 สำหรับ รพช. และ สสอ
08 ส.ค. 56 กำหนดการประเมิน ปี 2556 รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.05 น.)
16 ก.ค. 56 ผลการดำเนินงาน 66 ตัวชี้วัด จาก สนย. (ตค.55-เมย.56)
20 มิ.ย. 56 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1
10 มิ.ย. 56 คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2556 รอบที่ 2 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรย
03 มิ.ย. 56 คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2556 รอบที่ 2 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรย์
23 พ.ค. 56 สรุปการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
23 พ.ค. 56 สรุปการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
-- เม.ย. 56 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบที่ 1
29 เม.ย. 56 29 เม.ย. 56 ปรับเปลี่ยน การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย ประจำปี 2556
ตามหนังสือ "บันทึกการรับรองข่าวทางวิทยุ ที่ บร 0032.002/ 353"
ดังรายละเอียด ไฟล์แนบ
18 เม.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และสถานที
"การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัย"
วันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ. ห้องประชุมประโคนชัย โรงเรมเทพนคร
22 ก.พ. 56 รับนิเทศ ครั้งที่ 1 ปี2556 จ.บุรีรัมย์ (19-21 กพ.56)
04 ก.พ. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัมนาสุขภาพ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี 2556 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรย์
(Update เมื่อ 4 ก.พ. 56)
23 ม.ค. 56 นโยบายปลัด กระทรวงสาธารณสุข และ ระบบตรวจราชการ 2556
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2555
 
07 ก.ย. 55 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
14 ส.ค. 55 แบบประเมิน ปี 55 รอบที่ 2
09 ส.ค. 55 คะแนนเบื้องต้น ประเมิน รอบ 2 ปี 55 งานยุทธศาสตร์
09 ส.ค. 55 ว55 การจัดโครงสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
13 มิ.ย. 55 กำหนดการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานปี 2555 รอบที่ 2
07 มิ.ย. 55 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
15 พ.ค. 55 ขอให้ รพช. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตัวชี้วัด ทาง Facebook กลุ่ม Evaluation BRO ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หมายเหตุ : : หากพ้นกำหนดนี้ถือว่ายอมรับ
28 มี.ค. 55 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 รอบที่ 1 (สำหรับการตรวจครั้งที่ 1)
12 มี.ค. 55 รายละเอียดประกอบการประเมิน ปี 55 รอบที่ 1
05 มี.ค. 55 แบบประเมิน สสอ. / รพช รอบที่ 1 1. แบบฟอร์ม สสอ. 2. แบบฟอร์ม รพช.
25 ส.ค. 54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2554 รอบที่ 2
09 มี.ค. 54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2554 รอบที่ 1
   
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2561
 
29 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018
26 มี.ค. 61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
"นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
26 มี.ค. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑
26 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์ด้านสุขภาพด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ICT Innovations for eHealth"
20 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรับมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
08 มี.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ จ.บร.
08 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศสุขภาพ
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 ก.พ. 61 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
13 ก.พ. 61 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ปี'๖๑
09 ก.พ. 61 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ม.ค. 61 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปี่ที่ ๒ ฉบับที่ ๑
22 ม.ค. 61 ขอส่งคำสั่ง เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวง ส.ธ. เขตสุขภาพที่ ๙ ปี'๒๕๖๑"
08 ม.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบ' 62
08 ม.ค. 61 แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน ฯ
 
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2560
 
25 ธ.ค. 60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย
ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media
)
18 ธ.ค. 60 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
08 ธ.ค. 60 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 พ.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทสโรงพยาบาล"
22 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(Good Clinical Pratice ; ICH GCP)"
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ต.ค. 60 ขอส่งรายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ฯ
31 ต.ค. 60 มอบวีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
17 ต.ค. 60 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ฯ
09 ต.ค. 60 การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ฯ
05 ต.ค. 60 การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ฯ
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 ส.ค. 60 ขอขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฯ
07 ส.ค. 60 ร่างกำหนดการเบื้องต้น (การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารด้านแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ)
04 ส.ค. 60 ขอเรียนเชิญเข้าประชุม(มหกรรมงานวิจัย2560 และ เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์)
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ก.ค. 60 แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำท่วม (ขณะเกิดภัย)
24 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยออนไลน์ Online Resaerch"
17 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)"
13 ก.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาต
04 ก.ค. 60 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 มิ.ย. 60 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านโยบาย
และยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
26 มิ.ย. 60 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐)
14 มิ.ย. 60 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10(เอกสารลงวันที่ 22 พ.ค. 2560)
14 มิ.ย. 60 ขอความอนุเคราะหฺ์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การประกวดคลิบวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรร"
14 มิ.ย. 60 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
01 มิ.ย. 60 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐
01 มิ.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการผประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๐
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 พ.ค. 60 ข้อความสำหรับจัดทำป้ายรองรับ AEC ในโรงพยาบาล
29 พ.ค. 60 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10
29 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัมนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4
18 พ.ค. 60 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
17 พ.ค. 60 ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน
17 พ.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การประกวดคลิบวีดีโอ หัวข้อ
"การมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์"
09 พ.ค. 60 การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
03 พ.ค. 60 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขต 9
01 พ.ค. 60 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 เม.ย. 60 กรอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
20 เม.ย. 60 ขอให้ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Serviceplan 2562-2565)
20 เม.ย. 60 ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และร้านขายยาทั่วประเทศ โดย สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 เม.ย. 60 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2559
12 เม.ย. 60 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๑๗
12 เม.ย. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)
12 เม.ย. 60 คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
10 เม.ย. 60 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ฯ
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 มี.ค. 60 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)
28 มี.ค. 60 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับอาคารสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ
ปี'2560 สำหรับ รพศ. / รพท. / รพช. / รพ.สต.
27 มี.ค. 60 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฯ
27 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ฯ ประจำปี 2560
20 มี.ค. 60 นำเสนอ (10 มีนาคม พ.ศ. 2560)โรคพิษสุนัขบ้า และ มาลาเรีย
17 มี.ค. 60 การให้ความสำคัญในการใช้ตราอัตลักษณ์ (LOGO) กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
07 มี.ค. 60 โครงการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยงบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
24 ก.พ. 60 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ก.พ. 60 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
16 ก.พ. 60 แผนยุทธศาสตรย์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข 2560-2564 (สธ ๐๒๒๕/๒๒)
16 ก.พ. 60 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือ สธ ๐๒๐๑.๐๑๑/ว ๖๗
15 ก.พ. 60 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป้นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน ฯ
10 ก.พ. 60 เอกสารประกอบการอบรม การฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2560
01 ก.พ. 60 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ม.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฎิบัติการการให้รหัสโรค ICD-10,ICD-10-TM ฉบับ 2016
30 ม.ค. 60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 สัปดาห์ที่ 4
30 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
27 ม.ค. 60 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
25 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ปีงบ'60
18 ม.ค. 60 การจัดตั้งศูนย์บริจาคเงินหรือส่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
18 ม.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
11 ม.ค. 60 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
09 ม.ค. 60 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2559
 
30 ธ.ค. 59 แจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ. สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
28 ธ.ค. 59 ไฟล์นำเสนอ แนวทางการตรวจราชการ คณะ 2 ประชุมเมื่อ 26 ธันวาคม 2559
28 ธ.ค. 59 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
26 ธ.ค. 59 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 สัปดาห์ที่ 51
26 ธ.ค. 59 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ 2560
26 ธ.ค. 59 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 สัปดาห์ที่ 51
16 ธ.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
16 ธ.ค. 59 ขอความร่วมมือติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) บนเว็บไซด์หน่วยงาน
16 ธ.ค. 59 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ฯ
09 ธ.ค. 59 การเตรียมการและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๐
08 ธ.ค. 59 ไฟล์นำเสนอการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2560
02 ธ.ค. 59 แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวนา
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 พ.ย. 59 สถาณการณ์โรคไข้หวัดใหญ่(สัปดาห์ที่ 45 )และไข้เลือดออก(สัปดาห์ที่ 46) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
07 พ.ย. 59 รายชื่อผู้แทนพิจราณาตัวชี้วัดระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
04 พ.ย. 59 ประกาศจำหน่ายขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
04 พ.ย. 59 แบบสำรวจอาคารที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ต.ค. 59 สถาณการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 สัปดาห์ที่ 43
30 ต.ค. 59 ข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรี (เอกสาร สธ ๐๒๐๕.๐๖/ว ๘๘๓)
27 ต.ค. 59 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์
20 ต.ค. 59 ขอเชิญส่งข้อมูลกิจกรรม/โครงการ/ผลงานเด่น ของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ
17 ต.ค. 59 Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ฉบับปรับปรุงเมื่อ 14/10/59
14 ต.ค. 59 นโยบาย 4 Excellence Strategy
04 ต.ค. 59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ก.ย. 59 แจ้งสรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
26 ก.ย. 59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
26 ก.ย. 59 มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
22 ก.ย. 59 คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
22 ก.ย. 59 นโยบายการดำเนินงานและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
12 ก.ย. 59 ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ ปี 2560-2564
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ส.ค. 59 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
11 ส.ค. 59 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบ 2559
10 ส.ค. 59 การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
04 ส.ค. 59 การขยายเวลาส่งบทความหรือเรียงความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี"
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ก.ค. 59 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก
27 ก.ค. 59 การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
15 ก.ค. 59 ผลการคัดเลือก ผลงานวิชาการ เขต 9 ปี 2559
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
14 ก.ค. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
12 ก.ค. 59 เรื่อง "ส่งสำเเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
07 ก.ค. 59 ฐานข้อมูลประชากรที่ อายุ 100 ปี ขึ้นไป
07 ก.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 มิ.ย. 59 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล ฯ
27 มิ.ย. 59 การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
21 มิ.ย. 59 อนุมัติแผนขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ฯ
21 มิ.ย. 59 อนุมัติแผนใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน '๕๗ ฯ
21 มิ.ย. 59 การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย R2R
17 มิ.ย. 59 ขอส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ฯ
16 มิ.ย. 59 เป้าหมายการปฏิรูป สาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน
14 มิ.ย. 59 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล ฯ
14 มิ.ย. 59 คุณลักษณะวัสดุทันตกรรมจัดซื้อร่วมระดับเขตปี 2560
14 มิ.ย. 59 สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
14 มิ.ย. 59 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
08 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
06 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือการพัฒนา ฯ
06 มิ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
01 มิ.ย. 59 แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 พ.ค. 59 สำรวจความต้องการขอรับบริจาคข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้
30 พ.ค. 59 ข้อความสำหรับจัดทำป้ายรองรับ AEC ในโรงพยาบาล
24 พ.ค. 59 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง วาตภัย และน้ำท่วม
24 พ.ค. 59 การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและน้ำท่วม
23 พ.ค. 59 ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
19 พ.ค. 59 แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภา
18 พ.ค. 59 ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมประกวดและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ
16 พ.ค. 59 โครงการบ้านประชารัฐ
04 พ.ค. 59 การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
04 พ.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
03 พ.ค. 59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 9
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 เม.ย. 59 การป้องกันและบันเทาสาธารณภัย แจ้งว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศจะแปรปรวน ช่วง ๒๘ เม.ย. ๕๙- ๑ พ.ค. ๕๙
25 เม.ย. 59 เอกสารประกอบการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" (ครูนะ)
25 เม.ย. 59 แจ้งเลื่อนการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
01 เม.ย. 59 การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) จำลอง
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 มี.ค. 59 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีพายุฤดูร้อน ในบางพื้นที่
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๕ - ๗ องศาเซลเซียส
22 มี.ค. 59 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2559 (โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์)
22 มี.ค. 59 แจ้งเลื่อนประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
10 มี.ค. 59 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อันเกิดจากพายุฤดูร้อน
03 มี.ค. 59 บัยชีนวัตกรรมไทย(ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙)
03 มี.ค. 59 ขอเชิญสมัครรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ก.พ. 59 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟตืแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
29 ก.พ. 59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๙
12 ก.พ. 59 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
12 ก.พ. 59 สำนักวิชาการสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระยยสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณวิจัย
08 ก.พ. 59 การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
02 ก.พ. 59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ม.ค. 59 มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง
27 ม.ค. 59 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
04 ม.ค. 59 รายงานการประชุม สลธ.คสช.
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2558
 
29 ธ.ค. 58 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็ปไซด์ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE)
29 ธ.ค. 58 สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายของรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
25 ธ.ค. 58 การดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรฐกิจของรัฐบาล
08 ธ.ค. 58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2558 - 2559
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 พ..ย. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ สมัครสมาชิก กลุ่มไลน์ "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล"
30 พ..ย. 58 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอากาศหนาวเย็
30 พ..ย. 58 รายละเอียดการรับสมัคร "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
30 พ..ย. 58 เกณฑ์การพิจราณา "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙"
27 พ..ย. 58
การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
20 พ..ย. 58 การบูรณาการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
05 พ..ย. 58 การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)
ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ก.ย. 58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
04 ก.ย. 58 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางวัล United Nation Public Service Award
03 ก.ย. 58 แบบรายงานผลโครงการตามการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด
03 ก.ย. 58 ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล ๕
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ส.ค. 58 การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย์ (NRMS) และการเปิดเผยรานงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สูาสาธารณะ
26 ส.ค. 58 การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
17 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมวิธืติดตั้งและเข้าใช้วารสารออนไลน
17 ส.ค. 58 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ
07 ส.ค. 58 เพลงและเนื้อร้อง สำหรับขับร้องในการรับเสด็จฯ หน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 21 ส.ค.. 2558
06 ส.ค. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา(ต่อ)
03 ส.ค. 58 ผลการจัดเก็บ จปฐ ปี 2558 รายอำเภอ
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ก.ค. 58 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
28 ก.ค. 58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๘
22 ก.ค. 58 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
22 ก.ค. 58 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
21 ก.ค. 58 การเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันปัญหาภัยแล้ง
20 ก.ค. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
20 ก.ค. 58 สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๓๔ฝ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สำเนาแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการพัฒนางาน Long Term Care(Node ผู้สูงอายุ)
20 ก.ค. 58 รายงานการวิเคราะห์สถานะการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558
8 ก.ค. 58 ขอเชิญบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและสุขภาพ
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 มิ.ย. 58 ไวนิลประชาสัมพันธ์โรค MERS-COV สำหรับ รพ.สต. และ รพ.
19 มิ.ย. 58 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ Thailand Research Expo 2015"
15 มิ.ย. 58 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
4 มิ.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยระดับจังหวัดปี 58
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 พ.ค. 58 ไฟล์นำเสนอการอมรมสถิติและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในงานวิจัย (โดย อ.พีระ ครึกครื้นจิตร)
14 พ.ค. 58 ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานส่วนกลางสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12
01 พ.ค. 58 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2558
23 เม.ย. 58 Download Font ft meuang ตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
09 เม.ย. 58 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 มี.ค. 58 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 (สัปดาห์ที่ 11)
24 มี.ค. 58 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
23 มี.ค. 58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 (ระบบสอบกลาง)
16 มี.ค. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา(ต่อ)
12 มี.ค. 58 แจ้งแนวทางขอรับรางวัล United nations Public Service Award
11 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน
06 มี.ค. 58 ขอเชิญชวนบุคคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวด ๑๐๘
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
06 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมประกวดผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ก.พ. 58 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสำคัญที่ภูมิใจ
12 ก.พ. 58 แจ้งแนวทางในการติดต่อประสานงานชายแดน ระหว่างหน่วยงาน / ส่วนราชการไทย - กัมพูชา
04 ก.พ. 58 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2557
 
23 ธ..ค. 57 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
19 ธ..ค. 57 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSC_Award
17 ธ..ค. 57 ปรับเปลี่ยนเวลาการให้ JE
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 ต.ค. 57 ขอระงับการให้บริการจัดเก็บเว็บไซด์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. ระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
16 ต.ค. 57 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้ธรรมนูญ หมู่บ้าน / ชุมชนเมือง ๙ ด(วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
02 ต.ค. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 ก.ย. 57 แนวทางการดำเนินงาน ไวรัสอีโบลา
01 ก.ย. 57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ส.ค. 57 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานตามภารกิจ การสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์
เพื่อการปฏิรูป กระทรวงมหาดไทย
14 ส.ค. 57 จัดตั้งโครงสร้างรูปแบบการปกครองท้องที่ ตำบล หมู่บ้าน "ตำบลสันติสุข" (ดุสิตธานี)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 ก.ค. 57 การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการ CM Model
03 ก.ค. 57 แจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 มิ.ย. 57 ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
เพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2557
03 มิ.ย. 57 แจ้งข้อมูลเว็บไซด์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 พ.ค. 57 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลังและการประกันสุขภาพประจำเขตบริการด้านสุขภาพ
14 พ.ค. 57 การจัดทำสรุปแผนงานโครงการประจำปี 2557
  หมายเหตุ :: ส่ง ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้
  ขอให้สถานบริการทุกแห่งจัดทำสรุป แผนงานโครงการประจำปี 2557 จัดส่งให้ สสอ. เป็นผู้รวบรวม และส่งให้ สสจ.บร.
12 พ.ค. 57 แนวทางและแบบฟอร์มงบลงทุน ปี 58 - 60 (โปรดศึกษารายละเอียด)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 เม.ย. 57 โปสเตอร์ประชาสัมพันงานมหกรรมปฐมภูมิ เขต นครชัยบุรินทร์
09 เม.ย. 57 ประชาสัมพันงานมหกรรมปฐมภูมิ เขต นครชัยบุรินทร
02 เม.ย. 57 แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A H1N1 / 2009
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 มี.ค. 57 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 สัปดาห์ที่ 52 (wk12)
31 มี.ค. 57 คู่มือแพทย์และบุคคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื่อไข้หวัดใหญ
17 มี.ค. 57 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ก.พ. 57 ข้อมูลประกอบการอุธรณ์
10 ก.พ. 57 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ 2556
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2556
 
22 พ.ย. 56 การเฝ้าระวังโรคคอตีบ
08 พ.ย. 56 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเขตบริการสุขภาพ ปี 2557
06 พ.ย. 56 มหกรรมตลาดนัดความรู้ควบคุมโรค     Part-1        Part-2
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ต.ค. 56 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557
07 ต.ค. 56 แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557
07 ต.ค. 56 แนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ ๒๕๕๗ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ก.ย. 56 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย และปาร์มน้ำมัน) ประจำปี ๒๕๕๖
26 ก.ย. 56 แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
24 ก.ย. 56 เรื่อง แจ้งความจำนงสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
24 ก.ย. 56 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
23 ก.ย. 56 ตารางสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
17 ก.ย. 56 ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงาน
ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๗
09 ก.ย. 56 สเปคยูนิตทำฟัน
06 ก.ย. 56 หนังสือ!!!ขออนุญาตไปประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ที่ จ.ขอนแก่น
06 ก.ย. 56 ประกาศ!!!ผลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2556
04 ก.ย. 56 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบฉุกเฉิน ส่งต่อ
03 ก.ย. 56 การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2557 - 2560
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ส.ค. 56 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
28 ส.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบะัติการ "เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานบริการ ปี 2556"
23 ส.ค. 56 การป้องกัน และควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2556
22 ส.ค. 56 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
05 ส.ค. 56 กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 ก.ค. 56 นิยามและความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง และ ฝนทิ้งช่วง
17 ก.ค. 56 สรุปงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรและใช้ไป ปี 2551 - 2556
16 ก.ค. 56 ฉบับปรับปุรุัง ดาวน์โหลดสเปคยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
11 ก.ค. 56 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. 2552 - 2554
07 ก.ค. 56 การออกหนังสือรับรองการเกิด
03 ก.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
01 ก.ค. 56 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน"
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 มิ.ย. 56 ประกาศเผยแพร่ทะเบียนข้อมูลกลุ่มบุคคล
18 มิ.ย. 56 แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
17 มิ.ย. 56 ผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 1 ประจำปี 2556
10 มิ.ย. 56 รายชื่อพยาบาลอบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ปีงบประมาณ 2556
10 มิ.ย. 56 ผลการคัดเลือกผลงานวิชาการนำเสนอเวทีวิชาการเขต ปี'56
10 มิ.ย. 56 กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ปรับปรุงผลงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
วันที่ 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
กำหนดการ วันที่ 13/06/2556         กำหนดการ วันที่ 14/06/2556
04 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 พ.ค. 56 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับจังหวัดประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ.ห้องประชุม สสจ.บร. และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดการนำเสนอ วันที่ 13 มิ.ย. 56          กำหนดการนำเสนอ วันที่ 14 มิ.ย. 56
23 พ.ค. 56 ไฟล์ การประชุม P4P ณ. โรงแรมเทพนคร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
22 พ.ค. 56 ขอรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี"(พอ.สว)
17 พ.ค. 56 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการสาธารณสุขพื้นที่เครือข่าย บริการที่ 9 ครั้งที่ 14 ปี'56 ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 56 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำ 2556
17 พ.ค. 56 แบบเก็บข้อมูลวิเคระห์ต้นทุน สสอ.
17 พ.ค. 56 กำหนดการประชุม P4P วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
08 พ.ค. 56 กำหนดการประชุมแผนพัฒนาสุขภาพ Service Plan
08 พ.ค. 56 ขอให้ทบทวน รพ.สต. ที่มีอายุเกิน 25 ปี ให้แจ้งกลับที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรย์ ภายในวันนี้
07 พ.ค. 56 แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance:P4P)
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 29-30 เมษายน 2556 รร.ริชมอนด์ [Download]
2. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนและการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 1 พฤษภาคม 2556 รร.ริชมอนด์ [Download]
02 พ.ค  56 การสมัครขอรับการประเมินเพื่่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 พ.ค  56 การดำเนินการนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
18 เม.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 มี.ค. 56 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
14 มี.ค. 56 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556
12 มี.ค. 56 การควบคุมโรคไข้เลือดออก (ภาคปฏิบัติ)
12 มี.ค. 56 นโยบายโรคไข้เลือดออก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556
11 มี.ค. 56 ตัวชี้วัดDHFสำหรับผู้บริหาร
11 มี.ค. 56 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
06 มี.ค. 56 สถานการณ์โรคหัด และแนวทางเฝ้าระวังโรคหัด จังหวัดบุรีรัมย์
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ก.พ. 56 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
22 ก.พ. 56 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
18 ก.พ. 56 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก website : http://www.thailandmedicalhub.net/ (web บริการสุขภาพ) Download
18 ก.พ. 56 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียม IP Star ของ TOT (ปรับลดราคาค่าบริการ และ ปรับเพิ่มความเร็ว)
06 ก.พ. 56 06 ก.พ. 56 แผนการตรวจราชการฯ ปี 2556
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ม.ค. 56 11 ม.ค. 56 โครงการประชุมชี้แจงฯ และแบบตอบรับการประชุม
06 ม.ค. 56 ผลการสำรวจความพึงพอใจ งานบริการผู้ป่วยนอก ปี 25555 จ.บุรีรัมย ์
05 ม.ค. 56 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551-2556 และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
03 ม.ค. 56 ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข กับ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 
คำขอ
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)