สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
15 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ฉบับใหม่ (ณ มีค 61)
01 ก.พ. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan)๒๐สาขาหลัก เขตฯที่๙ ปี๒๕๖๑
01 ก.พ. 61 Download File เพื่อเตรียมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ITA (ของ รพช.)ในวันที่ 2 ก.พ. 2561 นี้
31 ม.ค. 61 การสมัครรางวัลเลิศรัฐ "สาขาบริการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันนี้ -10 ก.พ. 2561 ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธ ฯ)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
20 ม.ย. 61 สรุปการนิเทศงานและตรวจราช รอบที่ 2 / 2561
18 มี.ค. 61 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1
06 มี.ค. 61 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 (สำหรับประเมิน คปสอ.)
23 ก.พ.. 61 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๓๒๔๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คกก.วางแผนและประเมินผล สสจ.บร. ประจำปี'๒๕๖๑-๒๕๖๒
10 ม.ค. 61 "คู่มือ" ตัวชี้วัดสำคัญในการควบคุมกำกับ นิเทศและติดตามประเมินผล สสจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 61 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับปรุง 03/01/61
03 ม.ค. 61 รายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
16 ส.ค. 61 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สนง.สาธารณสุข จ.มหาสารคาม
16 ส.ค. 61 ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 ส.ค. 61 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฯ
14 ส.ค. 61 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
06 ส.ค. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม
18 ก.ค. 61 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖)
13 ก.ค. 61 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
02 ก.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...
02 ก.ค. 61 การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทส การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
02 ก.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี ๒๕๖๑
12 มิ.ย. 61 เรื่อง "เน้นย้ำการปฎิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ"
05 มิ.ย. 61 เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจุลสาร "สารกรมการแพทย์" จากรูปเล่มเป็น e-book (สารกรมการแพทย์ออนไลน์)
 
  NEXT...  61,    60,    59,    58,    57,    56,    55.

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
30 ธ.ค. 59 ขอสั่งการ นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๕๓๐-๑๖.๓๐ น.
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT...  61,    60,    59,    58,    57,    56,    55.

 
 

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

***
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
31/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รพ.สต.เฉลิมพระเกียติฯร่มโพธิ์\จำหน่ายร่มโพธิ์
31/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รพ.สต.บ้านบัว
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านบุลาว
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองเกียบ
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านตลาดชัย
18/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านลุมปุ๊กู
17/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองโพรงู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านโกรกขี้หนู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านปีกฝาย
12/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสถานีหนองตาด
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหัววัว
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านยาง
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสวายสอ
22/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2559 (โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
04/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ (สาธารณสุข อ.กระสัง)
19/04/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องซักผ้า ๑๒๕ ปอนด์) จำนวน 1 รายการ
22/03/60 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง,
30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รพ.พุทไธสง)
17/03/60 เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 265 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
บุคลากร
ประกาศเกี่ยวกับบุคลากร 00
28/03/2561 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.กระทรวง สธ.
12/01/2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
29/11/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
22/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
31/10/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักโภชนาการ ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
13/07/2560 ประกาศรับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานเปล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพช.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
27/03/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)