Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
                         Web งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพบอดุลยเดช
25 ก.ย. 60 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
06 ก.ย. 60 แบบฟอร์มแผนการขอเปิดปิดขยายเตียงปรับระดับสถานบริการ และ
06 ก.ย. 60 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาการให้บริการความเป็นเลิศทางการแพทย์
24 ส.ค. 60 ยอดจัดสรร และแบบฟอร์มการบันทึก ข้อมูล งบค่าเสื่อม ปี 2651 (ปรับปรุง)
08 ส.ค. 60 การสำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลชุมชน
23 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 9 และกำหนดการประชุม
08 มิ.ย. 60 ทบทวนสาเหตุการตาย จังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
28 ก.ย. 60 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561
28 ก.ย. 60 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
28 ก.ย. 60 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2560 กองตรวจราชการ สป.สธ.
19 ก.ย. 60 เอกสารการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดทำโครงการและเสนอของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
05 ก.ย. 60 ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2561
26 ส.ค. 60 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รอบที่ 2
25 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการเชิงระบบ ปี 2561
25 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำปี 2561
24 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ปี 2561
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
17 ต.ค. 60 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ฯ
09 ต.ค. 60 การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ฯ
05 ต.ค. 60 การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ฯ
23 ส.ค. 60 ขอขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฯ
07 ส.ค. 60 ร่างกำหนดการเบื้องต้น (การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารด้านแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ)
04 ส.ค. 60 ขอเรียนเชิญเข้าประชุม(มหกรรมงานวิจัย2560 และ เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์)
27 ก.ค. 60 แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำท่วม (ขณะเกิดภัย)
24 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยออนไลน์ Online Resaerch"
17 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)"
13 ก.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาต
04 ก.ค. 60 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
 
  NEXT.....

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
30 ธ.ค. 59 ขอสั่งการ นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๕๓๐-๑๖.๓๐ น.
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT.....

 
 

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

***
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
17/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองโพรงู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านโกรกขี้หนู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านปีกฝาย
12/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสถานีหนองตาด
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหัววัว
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านยาง
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสวายสอ
22/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2559 (โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
04/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ (สาธารณสุข อ.กระสัง)
19/04/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องซักผ้า ๑๒๕ ปอนด์) จำนวน 1 รายการ
22/03/60 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง,
30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รพ.พุทไธสง)
17/03/60 เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 265 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
บุคลากร
00
13/07/2560 ประกาศรับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานเปล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพช.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
27/03/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)