Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
30 พ.ย. 60 แจ้งแนวทางในการบริหาร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561
28 พ.ย. 60 การติดตามการเบิกจ่าย งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
25 ก.ย. 60 อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) ปี 2561 10% ,20% และ 70% จ.บุรีรัมย์
25 ก.ย. 60 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
06 ก.ย. 60 แบบฟอร์มแผนการขอเปิดปิดขยายเตียงปรับระดับสถานบริการ และ
06 ก.ย. 60 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาการให้บริการความเป็นเลิศทางการแพทย์
24 ส.ค. 60 ยอดจัดสรร และแบบฟอร์มการบันทึก ข้อมูล งบค่าเสื่อม ปี 2651 (ปรับปรุง)
08 ส.ค. 60 การสำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลชุมชน
23 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 9 และกำหนดการประชุม
08 มิ.ย. 60 ทบทวนสาเหตุการตาย จังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
28 พ.ย. 60 บันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเขตสุขภาพที่ ๙
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ฯ และ น.พ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.
28 พ.ย. 60 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พ.ย. 60 แผนยุทธศาสตร์ ฯ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA ปีงบประมาณ 2561
08 พ.ย. 60 แผนกลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 60-64
28 ก.ย. 60 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561
28 ก.ย. 60 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
28 ก.ย. 60 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2560 กองตรวจราชการ สป.สธ.
19 ก.ย. 60 เอกสารการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดทำโครงการและเสนอของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
05 ก.ย. 60 ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2561
26 ส.ค. 60 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รอบที่ 2
25 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการเชิงระบบ ปี 2561
25 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำปี 2561
24 ส.ค. 60 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ปี 2561
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
08 ธ.ค. 60 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
28 พ.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทสโรงพยาบาล"
22 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(Good Clinical Pratice ; ICH GCP)"
31 ต.ค. 60 ขอส่งรายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ฯ
31 ต.ค. 60 มอบวีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
17 ต.ค. 60 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ฯ
09 ต.ค. 60 การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ฯ
05 ต.ค. 60 การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ฯ
23 ส.ค. 60 ขอขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฯ
07 ส.ค. 60 ร่างกำหนดการเบื้องต้น (การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารด้านแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ)
04 ส.ค. 60 ขอเรียนเชิญเข้าประชุม(มหกรรมงานวิจัย2560 และ เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์)
27 ก.ค. 60 แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำท่วม (ขณะเกิดภัย)
24 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวิจัยออนไลน์ Online Resaerch"
17 ก.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)"
13 ก.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาต
04 ก.ค. 60 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย
 
  NEXT.....

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/มติ ครม.
   
30 ธ.ค. 59 ขอสั่งการ นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๕๓๐-๑๖.๓๐ น.
25 พ.ย. 59 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559
 
  NEXT.....

 
 

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

***
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
31/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รพ.สต.เฉลิมพระเกียติฯร่มโพธิ์\จำหน่ายร่มโพธิ์
31/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รพ.สต.บ้านบัว
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านบุลาว
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองเกียบ
30/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านตลาดชัย
18/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านลุมปุ๊กู
17/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหนองโพรงู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านโกรกขี้หนู
16/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านปีกฝาย
12/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสถานีหนองตาด
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหัววัว
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านยาง
10/10/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านสวายสอ
22/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2559 (โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
04/08/60 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ (สาธารณสุข อ.กระสัง)
19/04/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องซักผ้า ๑๒๕ ปอนด์) จำนวน 1 รายการ
22/03/60 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง,
30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รพ.พุทไธสง)
17/03/60 เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 265 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
บุคลากร
ประกาศเกี่ยวกับบุคลากร 00
29/11/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
22/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
31/10/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักโภชนาการ ร.พ. ชำนิ จ.บุรีรัมย์
13/07/2560 ประกาศรับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานเปล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพช.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
27/03/2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
27/07/2559 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)